Rasm turlari

그림의 종류


O'zgarib turuvchi jonli borliqni tasvirda abadiylashtirish uchun odamzot turli vositalardan foydalanadi.

자주 변하는 생명이 있는 것들을 장면으로 영원히 기념하기 위해 사람들은 다양한 방법들을 활용했습니다.


Bunda asosiy vosita bo'lgan moyli bo'yoqdan tashqari ijodkor juda ko'p narsalardan foydalanadi.

이것으로 기초적인 방법이 된 유성 물감외에 창작자들은 매우 많은 것들을 활용합니다.


Oddiy qalam bilan, akvarel bo'yoq bilan, igna bilan, siyoh bilan, turli rangli shisha yoki tosh parchalari, bug'doy poyasi, o'simliklar urug'i, ip, mato qiyqimlari kabi turli narsalar bilan aql bovar qilmaydigan go'zal kartinalar yaratilgan.

일반적인 연필로, 수채물감로, 바늘로, 잉크로, 다양한 색의 판유리 또는 돌조각들, 보리 줄기, 식물의 씨앗, 실, 천 조각처럼 다양한 물건들로 믿을 수 없는 아름다운 그림들이 만들어졌습니다.


Ayrim go'zallik shaydolari hatto odamzot sochi yoki tirnog'i vositasida ham ajoyib tasvirlar yaratgan.

서로 다른 아름다움의 매력은 인간의 머리카락 또는 손톱으로도 놀라운 장면을 만듭니다.


jonli 살아있는, 생명이 있는 moyli 기름기가 있는 shisha 유리, 판유리, 병 qiyqim 조각, 파편, 걸레 bovar 믿음 kartina 그림, 회화 shaydo 매혹, 매력 aql bovar qilmaydi 믿을 수 없다, 굉장하다


- vositada 는 '수단으로, 도구로'라는 의미다.


=====


Saxiy qush

아량 있는 새


Kun naq tepaga kelgan.

날이 정확히 꼭대기로 왔습니다.


Shunday qizdirardiki, nafas olish qiyin, mabodo tuxum oftobga qo'yilsa bormi, pishib qolishi ham hech gap emas.

그렇게 달구어졌기 때문에, 숨을 쉬기 어렵고, 만약 알이 태양에 놓여진다면, 당연히 익어버릴 것이었습니다.


Cho'l havosi misday qizigan.

초원의 상태는 구리처럼 더워졌습니다.


- Sabr qilinglar, bolajonlarim, tezda suv keladi.

"참거라, 내 아이들아, 곧 물이 올 거야.


To'yib-to'yib ichasizlar! - deb yupatishar edi ota qushlar.

충분히 마시거라"라고 아버지 새가 말하며 진정시켰습니다.


Saqoqush uzoq uchdi.

펠리컨은 멀리 날아갔습니다.


Uzoq cho'l o'rtasidagi tashlandiq hovuzda allaqachon suv qurib qolgan ekan.

멀리 있는 초원 가운데에 있는 버려진 연못에서 이미 물이 말라버렸습니다.


Nachora?

아무 벙법이 없는 것인가?


U nari uchdi, tomog'i qaqradi, ammo chekinmadi.

그것은 저리로 날아갔습니다, 그것의 목은 탔지만, 물러날 수 없었습니다.


"Meni bechora qushlar kutib yotishibdi.

"저를 가련한 새들이 기다리고 있어요.


O'zimni qutqarsam, ularni ham qutqaraman!" - deb o'yladi u.

저 자신을 살려주신다면 그들도 제가 살려줄게요"라고 그는 생각했습니다.


Qanotlarini qattiqroq qoqib, tez uchdi.

그 새는 날개를 더욱 세게 치며, 빨리 날았습니다.


Tanasida bor suvlari ham ter bo'lib chiqib ketdi.

몸에 있는 물도 땀이 되어 빠져나갔습니다.


Shunday suvsadiki, hamrohlari singari bir qultum suvga jonini alishishga ham rozi bo'layozdi.

그렇게 목이 말랐습니다. 그것의 동반자들처럼 한 모금 물에 마음을 바꾸는 것에 동의했습니다.


"Yo'q, - dedi u ichida, - men bir necha yuz parrandani qutqarishim kerak!

"아니야" 라고 그는 마음 속에서 말했습니다. "나는 수많은 새를 살려야해!


Ular meni kutib, zor qaqshab yotishibdi".

그들은 나를 기다리고, 소리치고 있을 거야."


Bu unga madad berdi.

이것은 그에게 도움을 주었습니다.


So'nggi kuchini yig'ib, keng dalani qoq yorib o'tgan "Sir" bo'yiga intildi.

마지막 힘을 모아, 넓은 초원을 가뭄이 갈라놓은 '비밀스러운' 강변으로 향했습니다.


Ana, uzoqdan quyosh nurida jilvalanib oqayotgan daryo ko'rindi.

자, 멀리서부터 새가 빛으로 빛나며 흘러가고 있는 강이 보였습니다.


"Tezroq! Tezroq suv bo'yiga yetay!"

"더 빨리! 더 빨리 물가에 다다라야 해!"


Qush suv bo'yiga osmondan o'qday sho'ng'idi.

새는 물가로 하늘로부터 화살처럼 뛰어들었습니다.


U suv labiga qo'ndi.

그는 수면에 자리잡았습니다.


Avval boshini, keyin tanalarini suvga chaydi.

먼저 머리를, 후에 몸을 물에 헹구었습니다.


Silkindi.

그는 몸을 흔들었습니다.


U ko'zlariga ishonmasdi.

그는 자신의 눈을 믿지 않았습니다.


Oldida bir dunyo suv oqib yotar edi.

그의 앞에 엄청나게 많은 물이 흐르고 있었습니다.


Vaqt ziq, uzoq turish mumkin emas, tez orqaga qaytishi kerak!

시간이 없었습니다, 오래 머물 수 없었습니다, 빨리 돌아가야 했습니다!


U to'yib suv ichdi.

그는 충분히 물을 마셨습니다.


Endi bir necha kun suvsiz yura oladi.

지금 며칠 물 없이 살 수 있어.


- Qushlar, sabr qiling biroz!

"새들아, 조금만 참아라!"


U tomog'ini suvga to'ldirdi.

그는 목을 물로 채웠습니다.


Burishib yotgan meshday katta tomog'i kengaydi, unga bir necha litr suvni jamg'ardi.

쭈그러져 있던 가죽 물주머니 같이 큰 목이 넓어졌습니다, 거기에 몇 리터의 물을 모았습니다.


- Endi uchmoq kerak!

"지금 날아가는 것이 필요해!"


Qush og'irlik bilan uchdi, issiq ta'siri oldiniga bilinmadi.

새는 고통과 함께 날았습니다. 뜨거운 느낌은 전에 알지 못했습니다.


Obdan tashnalikni qondirgan va suvga cho'milgan qush baland osmonga ko'tarildi.

완전히 갈증을 해소했고 물에서 헤엄친 새는 높은 하늘을 향해 날아올랐습니다.


Uzoq-uzoqlarni ko'rib, tez uchib boraverdi.

아주 먼 곳을 보며, 빨리 날아가고 있었습니다.


Yo'lda holsiz yotgan bir turkum qushlarga ko'zi tushib qoldi.

그는 우연히 땅에서 습기가 없는 한 무리의 새들을 보았습니다.


- Nima qilmoq kerak?

"무엇을 하는 게 필요해?"


U tez yerga qo'ndi.

그는 빨리 땅에 내려앉았습니다.


Qushlar zo'rg'a oyoqqa turib, unga intildilar.

새들은 간신히 발로 서서, 그를 향했습니다.


Saqoqush og'zini tutdi.

펠리컨은 입을 벌렸습니다.


Qushlar yoppasiga uning og'ziga tumshuq suqdilar.

새들 모두에게 그의 입에 부리를 밀어넣었습니다.


Tezda chanqoqlari qonib, uning patidan, tumshug'idan o'pdilar.

그들은 빨리 갈증을 해소하고, 그의 깃털에, 부리에 입을 맞추었습니다.


- Rahmat senga saxiy qush! - deyishdi chanqog'i qongan qushlar.

"고마워, 아량 있는 새여!" 라고 갈증을 해소한 새들이 말했습니다.


saxyi 후한, 푸짐한, 관대한, 아량 있는, 고결한 naq 정확히, 틀림없이, 바로, 꼭 mabodo 만일에 대비해서, 만약 ~라면, 만약 ~라고 한다면 qizimoq 1. (불꽃 없이) 타다, 빨갛게 타다, 더워지다, 화내다, 흥분하다 yupatmoq (분노, 흥분을) 진정시키다, 달래다, (감정을) 안정시키다, 달래다 saqoqush 펠리컨 tashlandiq 버림받은, 거부된, 불합격된 qaqramoq 건조해서 목이 마르다 chekinmoq 철회하다, 취소하다, 퇴각하다 tana 몸 ter 땀 suvsamoq 목이 마르다, 갈망하다 qultum 한 모금, 한 입

 madad 도움, 원조, 조력, 거듦 qoq 가뭄, 한발 o'q 화살, 총알 sho'ng'imoq 물로 뛰어들다, 급히 잠수하다, 다이빙하다 chaymoq 헹구다, 씻어내다 silkinmoq 진동하다, 흔들다 bir dunyo 엄청나게 많은 ziq (시간이) 부족한, 없는 burmoq (burishmoq) (펼쳐진 것을) 주름잡아 쭈그러트리다, 모으다 jamg'armoq 모으다, 축적하다 obdan 완전히, 아주 tashnalik 갈증, 목마름 turkum 떼, 무리, 그룹 og'izni tutmoq 입을 벌리다 yoppasiga 전부, 모두 다, 모조리 tumshuq 입, 부리, 주둥이 oldin 먼저, 앞서, 전에 alishmoq 교환하다, 바꾸다 zor 1. 흐느낌, 목메어 울음, 불평 2. 요구, 희망 zor qaqshamoq 고함치다, 소리지르다, 외치다


- '동사 현재미래동명사 ham hech gap emas' 는 매우 쉽다는 의미다.

예) Koreyalik koreys tilida suhbatlashishi ham hech gap emas.

한국인이 한국어로 대화하는 건 아주 쉽다.


- '동사어간+ayozmoq'은 과거시제로, '동사어간+di'와 같은 뜻이다. 고어에서 주로 사용한다.


- '동사어간+ib yotmoq'은 상태 및 동작의 진행을 나타낸다.


- mabodo...동사 조건법 bormi 는 일반적으로 발생하지 않는 상황 및 하지 않는 행동이지만, 아주 약간의 발생할 가능성이 있는 일에 대한 가정을 나타낸다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요