Teatrning kelib chiqishi

극장에 오고 가기


Manbalarda berilishicha qadim zamonlardan kishilar qushlarni ov qilishda ularga taqlid qilib chirillab, vijillab yoki ququlab ularni jalb qilar va ovda muvaffaqiyatga erishar edilar.

출처들에서 주어진 것들에 따르면 옛날부터 사람들은 새들을 사냥할 때 그들에게 속여서 지저귀고, 짹짹 울어서, 또는 '쿠쿠' 소리를 내며 그들을 끌어당기고 사냥에서 성공을 획득했습니다.


Ular shuningdek, ayiq yoki bo'ri terisini kiyib, o'kirgan yoki ma'ragan ovozlarga taqlid qilib, o'ljalarining yaqiniga borib ov qilganlar.

그들은 그것처럼, 곰 또는 늑대 가죽을 입고, 으르렁거리거나 음메 하며 우는 소리로 속여서, 사냥물의 근처로 가서 사냥했습니다.


Bu aktyorlikning ilk ko'rinishi bo'lib, keyinchalik bunday "rol o'ynash" natijasida teatr paydo bo'lgan.

이 흉내내기의 초기 보여지는 것은 후에 이와 같이 '역할 맡기' 결과로 극장이 나타났습니다.


chirillamoq 짹짹 울다, 지저귀다 vijillamoq 짹짹 울다, 킥킥 웃다 ququlamoq 쿠쿠 소리를 내다 o'kirmoq 울부짖다, 악쓰다, (짐승) 으르렁거리다 ma'ramoq (양, 소가) 음메 하며 울다 o'lja 전리품, 약탈품, 노획물, 사냥물


=====


Birinchi musiqa asboblari bo'lgan qamish, yog'och va suyakdan yasalgan nay, surnay va do'mbiralar, asosan, ovda qush va hayvonlarni tuzoqqa ilintirish uchun qo'llanilgan.

첫 번째 악기가 된 갈대, 나무 기둥과 뼈로 만들어진 나이, 수르나이와 돔브라는 원래 사냥에서 새와 동물들을 덫에 걸리게 하기 위해 사용했습니다.


Bu asboblar, shuningdek, katta masofadagi kishilar uchun aloqa vositasi sifatida ham xizmat qilgan.

이 악기들, 그래서, 먼 거리에 있는 사람들을 위한 관계의 수단의 형태로도 사용했습니다.


Ko'pchilik xalqlarda musiqa asboblari hozirgi kunda ham ana shu maqsadlarda qo'llanadi.

다수의 민족들에게 악기들은 오늘날에도 바로 그 목적으로 사용됩니다.


Jumladan, mari millatiga mansub aholi qushlarni tutishda hushtaksimon tovush chiqaradigan shpaltishdan foydalanadi.

예를 들어 마리 민족에 속한 주민은 새들을 잡을 때 휘파람 형태의 소리를 내는 플룻을 이용합니다.


Xakas va oltoy ovchilari esa Sibir bug'usinikiga o'xshash tovush chiqaruvchi abirg'a (bug'ushohi)dan foydalanadilar.

하카스와 알타이 사냥꾼들의 경우 시비르 사슴의 것과 비슷한 소리를 내는 피리를 이용합니다.


Gutsullarning trembita deb nomlangan nayi Karpat tog'larida eng yaxshi tovush mayog'i hisoblanadi.

"Gutsullarning trembita"라고 명명된 피리는 카르파트 산악지역에서 가장 좋은 소리의 지침입니다.


musiqa asbobi 악기 tuzoq 덫, 함정 ilintirmoq 갈고리로 걸다, 채우다, 찌르다 mansub 소지품, 소유물 tovush 소리, 음, 음향 shpaltish 플룻 bug'u 사슴 mayoq 1. 등대 2. 지침, 사례, 예시


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요