Mehmondo'stlik

손님환대


Sharqona odobga xos fazilatlardan biri mehmondo'stlikdir.

동방 민족들의 풍습에 맞는 예절에 적합한 가치들 중 하나가 손님환대입니다.


Mehmonni ochiq chehra bilan kutib olish, uning izzat va hurmatini joyiga qo'yib muomalada bo'lish xalqimizning azaliy udumlaridan biridir.

손님을 항상 밝은 표정으로 자신을 위해 기다리며, 존경과 공경을 잘 하고 대우하는 것은 우리 민족의 오래된 풍습 중 하나입니다.


O'zbekona odoblardan biri shuki, mehmon kelgan uyda o'shqirib gaplashish, bir-biri bilan adi-badi aytishish, kesatib gapirish qat'iyan man etiladi.

우즈벡인 풍습에 맞는 예절들 중 하나는 바로 이것입니다, 손님이 온 집에서 위협하며 말하기, 서로서로 헛된 대화하기, 비꼬며 말하기는 엄격히 금지되어 있습니다.


Aksincha, mehmon kelishiga uy-joyni ozoda qilib qo'yish, orasta kiyinib yurish, mehmon oldiga chiroyli idish-tovoqlarda ovqat tortish mehmondo'stlikning qonun-qoidalaridandir.

반대로, 손님이 오는 것을 위해 집을 깨끗이 하기, 깔끔하게 옷을 입기, 손님 앞에 아름다운 식기들로 음식을 담기는 손님환대의 방법들입니다.


sharqona 동방 민족들의 풍습에 맞는 o'shqirmoq 위협하다, 협박하다, 화내며 말하다 adi-badi 헛된, 무익한, 보람 없는 kesatmoq 풍자하다, 비꼬다 qat'iyan 엄격히 man 금지 orasta 산뜻한, 깔끔한, 단정한 joyga ko'ymoq 잘 수행하다, 잘 이행하다


- 명사에 붙은 접사 -ona 는 '~의 풍습에 맞는'이라는 의미다.


=====


Sovg'a berish odobi

선물을 주는 예절


Har qanday sovg'a ko'ngildan chiqarib beriladi.

모든 선물은 마음에서부터 나와 주어집니다.


Sovg'a bergandan so'ng undan qanday foydalanish haqida maslahat berilmaydi.

선물을 준 후, 그것을 어떻게 활용할 지에 대해 조언을 주지 않습니다.


Olib borilgan sovg'a haqida maqtanib gapirilmaydi.

가져간 선물에 대해 칭찬하며 말하지 않습니다.


Sovg'a e'tibor va ochiq chehra bilan qabul qilib olinadi.

선물은 신중하고 밝은 표정으로 받고 가집니다.


Sovg'a olib kelgan mehmon ham, olib kelmagan mehmon ham bir xilda xushmuomalalik bilan kutib olinadi.

선물을 가져온 손님도, 가져오지 않은 손님도 똑같이 예의바르게 맞이합니다.


Sovg'aning katta-kichikligiga qarab muomala qilish yaramaydi.

선물의 크고 작음에 따라 대우하는 것은 가능하지 않습니다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요