Көбейту кестесі

곱셈표


Менің немерем зерек.

제 손자는 영리합니다.


Естігенін қолма-қол қайталап айтып береді.

들은 것을 바로 반복해 말해줍니다.


Ол өзі ынталы.

그는 스스로 부지런합니다.


Көп сұрайды.

그는 많이 물어봅니다.


Ол білсем екен дейді де тұрады.

그는 자기가 알고 싶다고 말하며 있습니다.


Қазірдің өзінде бірнеше әріпті танып қалды.

현재 스스로 몇몇 글자를 알았습니다.


Онға дейінгі сандарды жақсы ажырата біледі.

그는 연속되는 수를 잘 분리할 수 있습니다.


- Ата, мынау - бірінші автобус.

"할아버지, 이것은 첫 번째 버스에요."


- Ата, екі санды автобус келіп тоқтады.

"할아버지, 두 숫자가 있는 버스가 와서 섰어요."


- Ата, тоғызыншы автобус келіп тоқтады, - деп тақылдап тұрғаны.

"할아버지, 9번 버스가 와서 섰어요" 라고 빠르게 말합니다.


- Ата, төртінші автобус келе жатыр, - деп машинаға ұмтылды.

"할아버지, 4번 버스가 오고 있어요" 라고 자동차에 달려들었습니다.


Мен автобустың маңдайындағы санға қарап:

저는 버스 앞에 있는 숫자를 보며,


- Бұл төртінші автобус емес, жиырма екінші автобус, - дедім.

"이것은 4번 버스가 아니야, 22번 버스야" 라고 말했습니다.


- Бұл - төртінші.

"이것은 네 번째에요.


Сіздің өзіңіз маған екі жерде екі төрт болады деп үйреткен жоқсыз ба? - деді немерем.

당신 스스로 제게 2 곱하기 2는 4가 된다고 가르치시지 않았나요?" 라고 제 손자가 말했습니다.


- Немереңіз есепке жүйрік болайын деп тұр екен,- деп аялдамадағылар күлісіп алды.

"당신 손자는 계산에 빨라지고 싶은가 봐요" 라고 정거장에 있는 사람들이 웃었습니다.


көбейту 곱하다 есті 똑똑한, 총명한 қолма-қол 곧, 즉시, 바로 қайталау 1. 반복하다, 되풀이하다 2. 격화되다, 더 나빠지다 тану 알다, 알아내다, 알아보다, 경험하다 дейінгі 뒤따르는, 그 다음의, 뒤에 오는 ажырату 떼내다, 가르다, 벌리다, 분리시키다 санды 숫자가 있는 тақылдау 1. 두드리다, 노크하다 2. 빠르게 말하다


- '동사 조건법 деп еді' 는 희구법으로 '~를 원하다' 라는 의미다.


- '동사 조건법 екен' 은 '~하고 싶다'는 의미다.


- '동사 1인칭 명령법 деп еді' 는 '~하고 싶다' 라는 의미다.


=====


Балалар мен ғалым

아이들과 학자


Екі бала келе жатып, бір кітап тауып алыпты.

두 아이가 오면서 책 하나를 찾았습니다.


Бірінші бала:

첫 번째 아이는


- Бұл кітап менікі, неге десең мен сенен бұрын көрдім,- дейді.

"이 책은 내 꺼야, 왜냐하면 내가 너보다 먼저 보았어" 라고 말합니다.


Екінші бала:

두 번째 아이는


- Жоқ, бұл кітап менікі, неге десең, мен сенен бұрын жерден көтеріп алдым, - дейді.

"아니야, 이 책은 내꺼야, 왜냐하면 나는 너보다 먼저 땅에서 책을 주웠어" 라고 말합니다.


Екі бала таласының үстінен шыққан ғалым оларға:

두 아이의 논쟁의 장에서 나온 학자는 그들에게


- Сендер хат танисыңдар ма? - депті.

"너희들은 글자를 아느냐?" 라고 말했습니다.


Балалардың екеуі де шынын айтып:

아이들 둘 다 진실을 말했습니다."


- Жоқ, хат танымаймыз? - дейді.

"아니요, 우리들이 글을 알지 않나요?" 라고 말합니다.


Сонда ғалым:

그러자 학자는


- Кітап сендерге не керек?

"칙이 너희들에게 뭐 필요하니?


Бұл кітапты мен алайын.

이 책을 내가 갖겠다.


Қай бұрын оқу білгеніңе беремін,- депті.

너희들 중 먼저 읽는 법을 배운 사람에게 주마" 라고 말했습니다.


неге десең 왜냐하면


=====


Сен білесің бе?

너는 알고 있었니?


Сағаттың секунд тілі бір айналып шыққанда, жерге 6000 жұлдыз ағып түседі.

시간의 초침이 한 바퀴 돌아가는 동안, 땅으로 별 6000개가 흘러 떨어집니다.


Жер жүзіндегі ең терең көл - Байкал көлі.

땅 표면에 있는 가장 깊은 호수는 바이칼 호수입니다.


Байкалда жануарлар мен өсімдіктердің 1700 түрі бар.

바이칼에는 동물들과 식물들 1700종이 있습니다.


Олардың біразы Байкалдан басқа жерде тіпті кездеспейді.

그들 중 일부는 바이칼 외에서는 전혀 만날 수 없습니다.


Қой арам шөптің 570-ке жуық түрін жейді.

양은 잡풀 570종 먹습니다.


Қойдан басқа бірде-бір жануар арамшөпті ондай көп жемейді.

양 외에 다른 동물들은 한 종류가 잡풀을 그렇게 많이 먹지 않습니다.


арам 1. 더러워진, 깨끗하지 않은, 불결한 2. 부정직한, 불성실한, 부정한 арамшөп 잡초, 잡풀


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요