Donolar bisotidan

현자들의 소유물로부터


Agar sening so'zlagan nutqingdan foydali bir narsaning hidi kelib turmasa, bunday so'zni aytmaganing yaxshi.

만약 네가 말한 연설로부터 유용한 한 가지 느낌이 오지 않는다면, 이와 같은 말을 말하지 않는 것이 좋다.


Begonalar orasida kishiga nasihat qila ko'rma, chunki bunday nasihat ta'nadir.

낯선 사람들 사이에서 사람에게 충고하려 하지 마라, 왜냐하면 이와 같은 충고는 비난이기 때문이다.


Agar bir kishi qing'irlikka odatlanib qolgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga boshlay ko'rma, chunki egri daraxtni chopib tashlamaguncha to'g'ri bo'lmaydi.

만약 한 사람이 비뚤어진 상태에 익숙해져 버린다면, 그를 올바른 길에 앞장세워 보지 말아라, 왜냐하면 굽은 나무를 뽑아 던질 때까지 똑바로 되지 않기 때문이다.


Kishilarning yaxshi va yomon xislatlarini ko'zdan kechirib yur, ularning foydali va zararli ishlarining natijalarini kuzatib bor, undan keyin o'z manfaatingni talab qil.

사람들의 좋고 나쁜 특징들을 살펴보거라, 그들의 유용하고 위험한 일들의 결과들을 주시하며 가라, 그 후 자신의 이익을 요구해라.


bisot 소유물, 사용권 nutq 연설, 강연 ta'na 비난, 경멸 qing'irlik 비뚤어짐, 굽음 odatlanmoq 익숙해지다, 습관이 되다 chopmoq (땅을) 파다, 파헤치다, (식물을) 뿌리채 뽑다 manfaat 이익, 이득, 유익, 소득 ko'zdan kechirmoq 조사하다, 살펴보다


- boshlamoq 은 대격과 같이 쓸 경우에는 '~를 시작하다', 여격과 같이 쓸 경우에는 '인도하다, 끌다, 앞장서다'라는 의미다.


- '동사어간+guncha'는 '~할 때까지', '동사어간+maguncha'는 '~한 후에'란 의미다. '동사어간+maguncha'는 동사 부정과 같이 써서 '~하지 않으면 ~하지 않는다'라고 사용한다.


=====


Men do'stlarimga qaraganda dushmanlardan ko'proq manfaat ko'raman, chunki mening yomon fe'limni do'stlar manfaat yuzasidan yashirib yuradilar va men o'z aybimni bilmay qolaman.

저는 제 친구들에 비해 적들로부터 더 많은 유익함을 봅니다, 왜냐하면 저의 나쁜 행동을 친구들은 이익 때문에 숨기며, 저는 자신의 잘못을 모르는 채 남아버립니다.


Dushmanlar dushmanlik jihatidan o'sha yomon fe'limni menga aytib turadilar, men esa bu fe'limni bilib, uni tashlashga harakat qila boshlayman.

적들은 적개심의 방향으로부터 바로 그 나쁜 저의 행동을 제게 말합니다, 저는 저의 이 행동을 알고, 그것을 버리기 위해 노력하기 시작합니다.


Har bir kishi o'z badanini o'ziga bo'ysundira olsa, o'zgalarning badanini ham o'ziga qarata oladi.

모든 사람들은 자신의 몸을 자신에게 복종시킬 수 있다면, 다른 사람들의 몸도 자신에게 관심을 가지게 할 수 있습니다.


yuzasidan ~에 관하여, ~에 대하여, ~때문에 yashirmoq 숨기다 ayb 잘못, 과실 bo'ysundirmoq 따르게 하다, 복종시키다 o'zga 모르는 사람, 외국인 qaratmoq 관심이 쏠리다, 집중하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요