Azərbaycanın "Qırmızı kitab"ı

아제르바이잔의 '붉은 책'


Azərbaycanın "Qırmızı kitab"ı 1989-cu ildə işıq üzü görmüşdür.

아제르바이잔의 '붉은 책'은 1989년에 만들어졌습니다.


Bura qunduz, turan pələngi, ceyran, maral, dağ keçisi, qonur ayı və sair heyvanlar, hacıleylək, çəhrayı qızılqaz (flaminqo), turac, kəklik və s. quşlar və beş növ balıq salınmışdır.

여기에 비버, 투란 호랑이, 가젤, 사슴, 산양, 갈색곰과 몇몇 동물들, 황새, 홍학, 자고새와 그 외 새들과 다섯 종류 물고기가 들어가 있습니다.


Biz elə etməliyik ki, bu kitabdakı qırmızı səhifələrin sayı getdikcə azalsın, yaşıl səhifələrin sayı çoxalsın.

우리들은 이 책에 있는 붉은 페이지들의 수에 갈 수록 적어지고, 초록 페이지의 수가 많아지도록 해야 합니다.


Bunun üçün dövlət bacardığını etməyə çalışır.

이를 위해 국가는 할 수 있는 것을 하려고 노력합니다.


Bəs biz nə edirik?

그러면 우리들은 무엇을 하고 있나요?


Biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, təbiətin sahibi olmaqla yanaşı, onun qoruyucusu da olmalıyıq.

우리들은 자연의 주인이라는 것과 더불어, 그것을 보호하는 것도 있어야 한다는 것을 전혀 잊어서는 안 됩니다.


Dövlət tərəfindən salınan qoruqlarda yüzlərlə heyvan məskunlaşıb.

정부로부터 지정된 보호물에는 수백 종의 동물이 속합니다.


1929-cu ildə yaradılmış Qızılağac qoruğu Azərbaycanda ən böyük qoruqlardan biridir.

1929년에 만들어진 황금나무 보호는 아제르바이잔에서 가장 큰 보호 중 하나입니다.


Bu qoruq otuz kilometr ərazi boyunca uzanır.

이 보호는 30km 범위에 대해 늘어나 있습니다.


Bu qoruğun əsas məqsədi suda yaşayan quşları qorumaq, müdafiə etməkdir.

이 보호의 기본 목적은 물에서 사는 새들을 보호하고, 방어하는 것입니다.


Aprel ayında bura çox nadir quş növləri yuva qurmaq üçün köç edir.

4월에 여기로 많은 희귀종 새들이 둥지를 짓기 위해 이주합니다.


Yaşılbaş ördəklər, boz qazlar, qağayılar isə qışı da burda keçirirlər.

청둥오리, 회색 기러기, 갈매기들의 경우 겨울도 여기에서 보냅니다.


Yırtıcı heyvanlardan isə canavar, çaqqal, tülkü, qamış pişiyi və daha çox qabanlar bu qoruqda məskən salmışlar.

육식 동물중에서는 늑대, 재칼, 여우, 살쾡이와 더 많은 멧돼지들이 이 보호 구역에 집을 지었습니다.


Deməli, uşaqlar, meşələrdə, düzənliklərdə, dağlarda qiymətli heyvan növləri yaşayır.

결론적으로, 아이들 여러분, 숲에서, 들녘에서, 산에서 가치 있는 동물 종류들이 살고 있습니다.


Meşələrimizi, düzənliklərimizi, dağlarımızı qorumalıyıq.

우리들은 우리들의 숲을, 우리들의 들판을, 우리들의 산을 보호해야 합니다.


Balığın yaşaması üçün təmiz su lazımdır.

물고기가 살기 위해서는 깨끗한 물이 필요합니다.


Su hövzələrimizi qorumalıyıq.

우리들의 저수지들을 보호해야 합니다.


Balığa su, quşa hava, heyvana meşə lazımdır.

물고기에게는 물, 새에게는 하늘, 동물에게는 숲이 필요합니다.


İnsana isə Vətən lazımdır.

인간의 경우 조국이 필요합니다.


Gəlin təbiəti qoruyaq.

자연을 보호합시다.


Təbiəti qorumaq Vətəni qorumaqdır!

자연을 보호하는 것은 조국을 지키는 것입니다!


işıq üzü görmək 만들어지다, 제작되다 qonur ayı 갈색곰 sair 몇몇, 다른 məskunlaşmaq 있다, 속하다, 살다 məqsəd 목표, 목적 nadir 드문, 희귀한 qurmaq 짓다, 형성하다, 세우다 köç etmək 이주하다 köç düşmək 야영하다, 캠프를 만들다 yaşılbaş 수오리 boz qaz 회색기러기 yaşılbaş ördək 청둥오리 qağayı 갈매기 qamış pişiyi 살쾡이 qamış 짚, 억새, 갈대 su hövzələri 저수지 qoruyucu 옹호자, 보호자

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요