Rəhbərin sevdiyi güllər

지도자가 사랑한 꽃들


Heydər baba uşaqların görüşünə gəlmişdi.

헤이데르 할아버지가 아이들을 만나러 왔습니다.


Balacalar onu intizarla gözləyirdilər.

아이들은 그를 기대하며 기다리고 있었습니다.


Əllərdəki təzə-tər güllər də, sanki, bu nurlu insan üçün intizarda idilər.

아이들의 손에 있는 매우 신선한 꽃들도, 마치 빛나는 인간을 위해 기대하는 것 같았습니다.


Budur, Heydər baba otağa daxil oldu.

여기, 헤이데르 할아버지가 방으로 들어왔습니다.


Sanki, içəri günəş şüaları səpələndi.

마치 안에 태양빛이 퍼지는 것 같았습니다.


Adamların ürəkləri isindi.

사람들의 심장이 따뜻해졌습니다.


Balaca bir qız yanındakına dedi:

한 어린 소녀가 주변에 말했습니다.


- Necə də gözəl insandır.

"얼마나 아름다운 인간인가요.


O, mənim babamdır.

그는 저의 할아버지에요.


Amma bu otaq onun üçün balaca.

그러나 이 방은 그에게 작아요.


Belə bir insanla görüş gərək çöldə, genişlikdə olaydı.

이같은 사람과 만나는 것은 들판에서, 널찍한 곳이어야 해요."


Sanki, Heydər baba qızcığazın söylədiklərini eşitdi.

마치 헤이데르 할아버지가 어린 소녀의 말한 것을 들은 것 같았습니다.


- Uşaqlar, bu otaq balacadır.

"아이들아, 이 방은 작구나.


Bayırda isə uşaq çoxdur.

밖에는 아이들이 매우 많아.


Gəlin, çölə çıxaq, - dedi.

가자, 들판으로 나가자" 라고 말했습니다.


Hamı çölə çıxdı.

모두가 들판으로 나갔습니다.


Heydər baba bir-bir uşaqları bağrına basdı.

헤이데르 할아버지는 아이들 하나하나 껴안았습니다.


Sanki balacaların sinələri isindi.

아이들의 가슴이 따뜻해지는 것 같았습니다.


- Siz Azərbaycanımızın gələcəyisiniz, - dedi Heydər baba.

"너희들은 우리 아제르바이잔의 미래란다" 라고 헤이데르 할아버지가 말했습니다.


Uşaqlar əl çaldılar.

아이들은 박수쳤습니다.


Balaca bir qızcığaz qucağındakı gül dəstəsi ilə rəhbərə yaxınlaşdı.

어린 한 소녀가 품에 있는 꽃다발과 함께 대표에게 다가갔습니다.


Heydər baba balaca qızcığazı bağrına basdı.

헤이데르 할아버지는 어린 소녀를 껴안았습니다.


Sonra qızın qucağındakı tər gülləri alıb qoxladı:

그 후 소녀의 품에 있는 싱싱한 꽃을 받고 냄새를 맡았습니다.


- Özün də bir çiçək dəstəsisən, - dedi,

"네 자신도 꽃다발이구나" 라고 말했습니다.


- bu güllərdə Vətənimizin ətri var.

"이 꽃들에는 우리 조국의 있단다.


Nə bildin ki, mən bu gülləri sevirəm?!

너는 내가 이 꽃들을 좋아하는 것을 어떻게 알았니?!"


Uşaqlarla görüşün sonuna kimi o güllər dahi rəhbərin qucağında oldu.

아이들의 만남의 마지막까지 그 꽃들은 천재적인 지도자의 품에 있었습니다.


Bu qızcığaza elə gəldi ki, güllər də onun kimi sevinirlər...

이 작은 소녀에게 꽃들도 그녀처럼 사랑받는다는 것이 느껴졌습니다.


təzə-tər 매우 신선한 nurlu 빛나는 isinmək 따뜻해지다 darısqal 너무 좁은, 비좁은, 비좁은 genişlik 널찍한, 폭넓은 qızcığaz 어린 소녀 qoxlamaq (코를 킁킁거리며) 냄새맡다 qoxulamaq 냄새맡다 dahi 천재 yoğrulmaq 1. 반죽되다 2. 태어나다, 등장하다 dünya durduqca 끊임없이, 항상


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요