Axmaq qurbağa və zanbaq

바보 개구리와 연꽃


Bir gölün dayaz yerində gözəl bir Zanbaq bitmişdi.

한 호수의 얕은 곳에 아름다운 연꽃이 자라났습니다.


O hər səhər gün çıxanda əl-üzünü sularda yuyub gözəlləşirdi.

그것은 매일 아침 해가 뜰 때 손과 얼굴을 물로 씻고 아름다워졌습니다.


Bir Qurbağa Zanbağın qonşuluğunda yaşayırdı.

개구리 하나가 연꽃 옆에서 살고 있었습니다.


Hər səhər başını sulardan çıxarıb Zanbaqla salamlaşır və onun gözəlliyinə tamaşa edirdi.

그것은 매일 아침 고개를 물 밖으로 내놓고 연꽃과 인사하고, 그것의 아름다움을 감상하고 있었습니다.


Qurbağa göldə istədiyi səmtə üzüb gedirdi.

개구리는 호수에서 그가 원하는 방향으로 헤엄쳐서 가고 있었습니다.


Zanbaq isə öz yerindən tərpənmirdi.

연꽃은 자신의 자리에서 움직일 수 없었습니다.


Bir gün Qurbağa Zanbağa dedi:

하루는 개구리가 연꽃에게 말했습니다.


- Qonşu, bu nədir, bir yerdən tutub durmusan.

"이웃아, 이게 뭐니, 한 곳에서 계속 서 있지 않아.


Heç bilirsən bu göl nə genişdi?

이 호수가 얼마나 넓은지 너는 전혀 모르니?


Bax, orada sular burdan istidir.

봐, 저기에는 물이 여기보다 따뜻해.


Gəl ora üzək gedək.

자, 저기로 헤엄쳐 가자."


Zanbaq gülüb dedi:

연꽃이 웃으며 말했습니다.


- Axı mən üzmək bilmirəm.

"나는 헤엄칠 줄 모른다구.


Mən dənizə gedirəm.

나는 바다로 가고 있어."


- Eh, üzmək çox asandır.

"에이, 헤엄치는 것은 매우 쉬워.


Əvvəllər mən də üzmək bilmirdim, öyrəndim.

예전에 나도 헤엄칠 줄 몰랐는데, 배웠어.


İstəyirsən, gəl sənə üzmək öyrədim.

네가 원한다면, 자, 네게 내가 헤엄치는 것을 알려줄께."


Zanbaq başını yırğalayıb dedi:

연꽃은 고개를 흔들며 말했습니다.


- Yox, mən heç vaxt üzə bilmərəm.

"아니, 나는 영원히 헤엄칠 수 없어."


Qurbağa üzüb lap yaxına gəldi:

개구리는 헤엄쳐서 매우 가까이 왔습니다.


- Eh, elə bilirsən üzmək çətindir?

"에이, 헤엄치는 것이 어렵다고 생각하는 거야?


Bax beləcə qollarını, ayaqlarını aç, o saat üzəcəksən.

봐, 이렇게 팔들을, 다리들을 펴, 그때 너는 헤엄칠 거야.


Bir əlini mənə ver.

한 손을 내게 줘."


Zanbaq dedi:

연꽃이 말했습니다.


- Nahaq yerə özünü yorma.

"무의미하게 네 자신을 지치게 하지 마.


Biz, Zanbaqlar dünyasında üzə bilmərik.

우리들, 연꽃들은 세상에서 헤엄칠 수 없어."


Qurbağa isə inadından dönmürdü:

개구리는 고집을 꺾지 않고 있었습니다.


- Bilmirəm, sən üzməyin nəyindən qorxursan?

"나는 모르겠어, 너는 헤엄치는 것을 무엇 때문에 두려워하니?"


- Qorxmuram.

"나는 무섭지 않아.


Ancaq biz, Zanbaqlara üzmək yaramaz.

그러나 우리들, 연꽃들에게 헤엄치는 것은 적합하지 않아."


Qurbağa məyus olub bir qədər susdu.

개구리는 낙담해 잠시 침묵했습니다.


Sonra suya baş vurub Zanbağın başına dolandı.

그것은 그 후 물로 뛰어들어서 연꽃 머리를 향해 돌았습니다.


Ancaq bir şeyi anlaya bilmədi ki, Zanbaq niyə üzə bilməsin.

그러나 그것은 연꽃이 왜 헤엄칠 수 없는지 이해할 수 없었습니다.


Qurbağa gözlərini döydü, döydü, axırda soruşdu:

개구리는 보고 또 보았고, 결국 물어보았습니다.


- Sən məni başa sal görüm, Zanbaqlar niyə üzmək istəmir?

"너 내게 이해시켜봐, 연꽃들은 왜 헤엄치고 싶어하지 않니?"


Zanbaq dedi:

연꽃이 말했습니다.


- Biz, zanbaqlar kökümüzlə torpağa bağlıyıq.

"우리들, 연꽃들은 우리들의 뿌리로 땅에 연결되어 있어.


Torpaqdan ayrılsaq, məhv olarıq.

우리들이 땅에서 분리되면, 우리들은 죽어."


Qurbağa yenidən suya baş vurub Zanbağın ətrafinda bir neçə dəfə dövrə vurdu.

개구리는 다시 물로 뛰어들어서 연꽃 주변에서 몇 바퀴 돌았습니다.


- Hə, mən indi hər şeyi başa düşdüm, - dedi.

"응, 나는 이제 모든 것을 이해했어" 라고 말했습니다.


- Yaxşı, onda sabah gələrəm, əl-ələ verib çoxluca üzərik.

"좋아, 그러면 내일 내가 올께, 서로 손잡고 자유롭게 헤엄치자."


Sonra da sulara baş vurub gözdən itdi.

그 후에는 물에 뛰어들어 시야에서 사라졌습니다.


Zanbaq isə Qurbağanın axmaqlığına gülərək:

연꽃은 개구리의 어리석음에 웃으면서


- Yaman da hər şeyi başa düşmüsən, - dedi.

"너는 아무 것도 이해하지 못하다니 나빠" 라고 말했습니다.


zanbaq 백합, 나리, 연꽃 dayaz 1. 깊지 않은, 걸어서 건널 수 있는 2. 속이 좁은, 옹졸한 yırğalamaq 흔들다 yormaq 지치게하다, 기진맥진하게 만들다 özünü yormaq 과로하다, 혹사하다 nahaq yerə 헛되이 inadından dönməmək 포기하지 않다, 물러서지 않다, 고집을 꺾지 않다 gözlərini döymək 바라보다 çoxluca 풍성하게, 너그럽게, 자유롭게


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요