kitabxana

도서관


Bizim məktəbin binası gözəldir.

우리들의 학교 건물은 아름답습니다.


O, şəhərin mərkəzində Şıxəli Qurbanov küçəsindəki Azad qadın keykəlinin yanında yerləsir.

그것은 도시 중심에 있는 슈캘리 구르바노프 거리에 있는 아자드 여성 동상 옆에 있습니다.


Məktəbimiz dördmərtəbəlidir.

우리들의 학교는 4층 건물입니다.


Onun girişində bu sözlər yazılmışdır:

그것 입구에는 이 글귀가 적혀 있습니다.


Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs

힘은 학문에, 다른 쪽은 전혀


Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.

그 누구도 우위에 설 수 없다.


Bu sözləri Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi demişdir.

이 글귀는 아제르바이잔의 천재 시인 니자미 겐제비가 말했습니다.


Məktəbimizdə çoxlu sinif otaqları var.

우리들의 학교에는 매우 많은 교실이 있습니다.


Onların hamısı böyük və işıqlıdır.

그것들 모두 크고 밝습니다.


Burada kitabxana, emalatxana, laboratoriya, kompüter və fənn kabinetləri, iclas və idman zalları da vardır.

여기에는 도서관, 방송실, 실험실, 컴퓨터와 기술 실습실, 회의실과 체육관도 있습니다.


Məktəbimizdə maraqlı idman yarışları, olimpiadalar, görüşlər, ədəbi-bədii axşamlar və başqa tədbirlər keçirilir.

우리들의 학교에는 재미있는 운동 경기, 올림피아드, 만남, 문학의 밤과 그 외 행사들이 실시됩니다.


Biz məktəbimizi çox sevirik.

우리들은 우리들의 학교를 매우 사랑합니다.


üstünlük 우월, 우세 emalatxana 스튜디오, 방송실 laboratoriya 실험실 kompüter 컴퓨터 fənn 규율, 훈육 kabinet 방 iclas 협의, 회의, 회의실 cığır 방향, 길, 작은 길, 소로, 골목길, 오솔길 muncuq 구슬, 유리구슬 düzülmək (실 등에) 꿰여지다


=====


Bizim sinif otağımız ikinci mərtəbədədir.

우리들의 교실은 2층에 있습니다.


O, böyük və işıqlıdır.

그것은 크고 밝습니다.


Sinifdə on dörd parta, müəllim üçün stol, stul, şkaf və kompüterlər var.

교실에는 책상 14개, 선생님을 위한 탁자, 의자, 선반과 컴퓨터들이 있습니다.


Divarlara yazı taxtası, xəritə və stendlər vurulmuşdur.

벽들에 칠판, 지도와 스탠드들이 박혀 있습니다.


Stendlərdən şagirdlərin əl işləri, məruzələri, idman və bilik yarışlarında aldıqları diplomlar, tərifnamələr asılmışdır.

스탠드들에는 학생들의 작품들, 보도들, 체육과 지식 대결들에서 획득한 성적 증서들, 상장들이 걸려 있습니다.


Sinfimizdə on iki qız, on altı oğlan oxuyur.

우리들의 교실에서 소녀 12명, 소년 16명이 공부합니다.


Şagirdlər dərslərə həmişə hazır gəlirlər.

학생들은 수업들에 항상 준비해서 옵니다.


Biz cümə günləri dərsdən sonra sinif otağımızı təmizləyirik.

우리들은 금요일에 수업 후 교실을 청소합니다.


Pəncərədə qoyulmuş dibçəkdəki güllərə hər gün qulluq edirik.

창문에 놓여진 꽃병에 있는 꽃들을 매일 보살핍니다.


Biz sinif otağımızı təmiz saxlayırıq.

우리들은 우리들의 교실을 깔끔하게 유지합니다.


stend 스탠드, 세움대 vurulmuş 1. 시달리는, 고통받는 2. 차지된, 점유된 əl işi 작품 məruzə 보도, 발표 tərifnamə 상장 dibçək 화분


=====


Bu gün cümədir.

오늘은 금요일입니다.


Dərs qurtardı.

수업이 끝났습니다.


Bir neçə şagird sinifdə qaldı.

몇몇 학생이 교실에 남았습니다.


Bu gün onlar növbətçidirlər.

오늘 그들은 당번들입니다.


Dərsdən sonra sinif otağını təmizləmək lazımdır.

수업 후 교실을 청소해야 합니다.


Sona dedi:

소나가 말했습니다.


- Uşaqlar, pəncərələri açın, hava dəyişsin.

"얘들아, 환기시키게 창문을 열어."


Rəhilə pəncərələri açdı.

래힐래가 창문들을 열었습니다.


Otağa təmiz hava doldu.

교실에 깨끗한 공기가 채워졌습니다.


Ramiz və Həsən qızlara kömək etdilər, su gətirdilər.

라미즈와 해샌은 소녀들을 돕고, 물을 길어왔습니다.


Rəhilə silgi ilə yazı taxtasını sildi.

래힐래는 걸레로 칠판을 닦았습니다.


Sonra partaların tozunu təmizlədi.

그 후 책상들의 먼지를 청소했습니다.


Uşaqlar gülləri də suladılar.

아이들은 꽃들에도 물을 주었습니다.


Onlar sinfə göz gəzdirdilər.

그들은 교실을 자세히 살펴보았습니다.


Otaq təmiz və səliqəli idi.

교실은 청결하고 깔끔했습니다.


Növbətçilər pəncərələri bağladılar.

당번들은 창문들을 잠갔습니다.


Razı halda evlərinə getdilər.

그들은 만족스러운 상태로 집으로 돌아갔습니다.


Təmizlik can sağlığıdır.

청결은 건강입니다.


Təmizlik olan yerdə xəstəlik ola bilməz.

청결한 곳에는 병이 있을 수 없습니다.


növbətçi 당번 hava dəyişmək 환기시키다 havanı dəyişmək 환기시키다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요