Farg'ona vodiysi

파르고나 계곡


Toshkentdan chiqib, sharqiy-janubiy yo'l bilan yurilsa, 100 kilometrcha masofadan keyin Angren shahriga kelasiz.

타슈켄트에서 나와서, 동남쪽 길로 가게 된다면, 100km 정도 거리 후 안그렌 도시에 옵니다.


Angrendan so'ng Qurama to'glarining Qamchiq dovoni boshlanadi.

안그렌 후에 쿠라마 산맥들의 캄측 고개가 시작됩니다.


Bu dovondan o'tilgandan keyin Farg'ona vodiysining yirik shaharlaridan biri Qo'qonga yetasiz.

이 고개를 통과한 후, 파르고나 계곡의 큰 도시들 중 하나인 코칸드에 도달합니다.


Shu yerdan O'zbekistonning yashil gavhari hisoblangan Farg'ona vodiysi boshlanadi.

거기에서부터 우즈베키스탄의 푸른 보석으로 간주되는 파르고나 계곡이 시작됩니다.


Qo'qondan vodiyning mashhur shaharlari Marg'ilon, Namangan va Andijonga yo'l olinadi.

코칸드에서 계곡의 유명한 도시들은 마르길론, 나만강과 안디잔으로 길이 이어집니다.


Oltinga teng tuprog'idan paxta bilan bir qatorda xilma-xil shirin-shakar meva va qovun-tarvuz olinadigan Farg'ona vodiysi butun dunyoga mashhur.

황금과 같은 흙에서 목화와 더불어 다양한 달콤한 과일과 멜론, 수박들이 수확되는 파르고나 계곡은 세계적으로 유명합니다.


dovon 고갯길 gavhar 보석, 진주


- bilan bir qatorda 는 '~와 함께'라는 의미다. '~bilan birga'와 동의어이다.


=====


Vodiy istiqboli

계곡의 미래


Yeri nihoyatda serunum va aholisi zich bo'lgan Farg'ona vodiysining istiqboli porloq.

그 땅은 결론적으로 매우 생산적이고 그곳의 주민이 많은 페르가나 계곡의 미래는 밝습니다.


Chet ellik hamkorlardan kelgan uskunalar yordamida ko'plab qo'shma korxonalar tashkil etilmoqda.

외국 협력자들로부터 온 장비들의 도움으로 더 많은 추가적인 작업장들이 형성되고 있습니다.


Bu korxonalarda mahalliy xomashyodan qurilish materiallari, asosiy boyligimiz bo'lgan paxtadan to'qimachilik mahsulotlari, qazilma boyliklardan neft mahsulotlari, kimyoviy moddalar, mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi.

이 작업장들에서 지역의 천연자원들로 건축 자재, 우리들의 기초적인 재산이 된 목화로부터 방직 생산물들, 광물로부터 석유 제품들, 화학 물질들, 화학 비료가 생산됩니다.


Shuningdek, vodiyda yetishtirilgan meva, poliz mahsulotlari va sabzavotlardan konserva, sharbat va shirinliklar ishlab chiqarish yaxshi yo'lga qo'yilmoqda.

그러므로, 이 계곡에서 경작된 과일들과 야채들로 병조림, 주스와 단 것들이 생산되는 것은 좋은 방향으로 가고 있는 것입니다.


istiqbol 미래, 장래, 전망 serunum 매우 생산적인, 아주 풍요한 zich 밀집한, 조밀한, 꽉 찬 porloq 빛나는, 빛이 잘 드는 hamkor 협력자, 동업자, 제휴자 material 원료, 자재 to'qimachilik 방직, 직조 qazilma 광물, 무기물 modda 물질, 물체 o'g'it 비료


=====


Farg'ona vodiysi haqida kitobning 161-betida ma'lumot berilgan.

파르고나 계곡에 대해서 책의 161쪽에 정보가 주어졌습니다.


Farg'onada bog'dorchilik va uzumchilik yaxshi daromad berar ekan.

파르고나에서 원예농업과 포도 농업이 좋은 수입을 주고 있습니다.


Sug'oriladigan yerlarda makkajo'xori, bug'doy va sholi mo'l hosil berar ekan.

관개된 땅들에서 옥수수, 밀과 벼가 수확됩니다.


Eksport uchun Quvasoyda shisha va chinni buyumlar, Quvada mebel, Andijonda yengil mashinalar ishlab chiqariladi.

수출을 위해 쿠바소이에서 유리 및 도자기 물건들, 쿠바에서 가구, 안디잔에서 소비재 기계들이 생산됩니다.


Marg'ilon haqidagi dastlabki yozma ma'lumotlar X asr manbalarida uchraydi.

마르길론에 대한 최초의 기록된 정보들은 10세기 출처에서 만납니다.


Bu shaharda O'zbekistonning mashhur atlaslari to'qib chiqariladi.

이 도시에서 우즈베키스탄의 유명한 공단이 생산됩니다.


bog'dorchilik 원예농업 sug'ormoq 관개하다, 토지에 물을 대다 makkajo'xori 옥수수 sholi 벼 chinni 도자기, 자기 dastlabki 처음의, 최초의 atlas 공단


=====


O'zbekistondagi qazilma boyliklardan kishilar qadim zamonlardan boshlab foydalanib kelganlar, ba'zi konlardan hatto miloddan oldin ham foydalanilgan.

우즈베키스탄에 있는 지하자원을 사람들은 옛날부터 사용해 왔고, 몇몇 광산들은 이미 기원 전에도 활용되었습니다.


IX-X asrlarda Toshkent vohasi, Farg'ona vodiysi, Nurota tog'lari va Samarqand atroflaridan oltin, kumush va feruza, yoqut qazib olingani ma'lum.

9~10세기에 타슈켄트 오아시스, 파르고나 계곡, 누로타 산맥과 사마르칸트 주변에서부터 황금, 은과 터키석, 루비가 채굴되었다고 알려졌습니다.


Olmaaliq, Lashkarak konlaridan qazib olingan ma'danlar hatto chet ellarga ham chiqarilgan.

올마알륵, 라슈카락 광산에서 채굴된 광물들은 이미 외국에도 나갔습니다.


Qazilma xomashyo asosida misgarlik, chilangarlik, zargarlik va boshqa hunarmandchilik turlari rivoj topgan.

광물 자원의 기초로 구리세공업, 금속세공업, 보석세공업과 다른 수공예 종류들이 발전했습니다.


kon 광산 voha 오아시스, 오아시스 마을 feruza 터키석 yoqut 루비 misgarlik 구리세공업 chilangarlik 금속세공업 zargarlik 보석세공업 hunarmanchilik 수공예


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요