카자흐스탄 소년


Болаттың белгісі

볼라트의 표시


Болат тау беткейінен себетін толтыра қарақат теріп, қайтып келе жатыр.

볼라트는 산비탈에서 광주리를 채우며 산딸기를 따서, 돌아오고 있습니다.


Жолда өзен бар еді.

길에는 하천이 있었습니다.


Сол жаққа қарап еді, бір топ бала шомылып, асыр салып, ойнап жүр екен.

그는 그 주변을 보고 있었습니다, 한 무리의 아이들이 헤엄치고, 경기하고, 놀고 있었습니다.


Соларға барып қосылса, салқын суға сүңгіп-сүңгіп алса, қандай рақат!

그들에게 가서 합쳐진다면, 시원한 물에 뛰어든다면, 얼마나 축복일까!


Бірақ "балалар қарақатымды талап жеп қояды-ау" деп ойлады Болат, "Апам одан тосап қайнатам демеп пе еді"?

그러나 볼라트는 "아이들이 내 산딸기를 찾아서 먹어버릴걸" 이라고 생각했고, "내 어머니는 그것으로 잼을 만들겠다고 말하지 않았어?" 라고 생각했습니다.


Қарақатын балалардан қызғанған Болат себетін қалың егін арасына тығып кетіп, қайтарда алмақшы болып.

산딸기를 아이들로부터 지킨 볼라트는 바구니를 울창한 풀 사이에 잽싸게 숨기고, 돌아올 때 가져가기로 했습니다.


Мұндайда бір белгі қою керек.

이와 같은 것에 어떤 표시를 해놓아야 했습니다.


Біркелкі егін арасынан ондай оқшау белгі табылмады.

똑같은 풀 사이에서부터 그와 비슷한 표시는 발견되지 않았습니다.


Сөйтіп тұрғанда, аспандағы күннің бетін тоқымдай бұлт көлегейдеді де, көлеңкесі Болаттың аяғының астына келіп түсті.

그렇게 했을 때, 하늘에 있는 태양 방향을 안장처럼 구름이 가렸고, 그 그림자는 볼라트의 발 아래에 와서 떨어졌습니다.


Болат қуанып кетті.

볼라트는 순간 기뻤습니다.


Әлгі көлеңкені белгі етіп, себетін қойып, бетін шөппен бүркеді.

이 그림자를 표시로 해서, 바구니를 둔 후, 위를 풀로 덮었습니다.


Сөйтіп өзенге қарай жүгіре жөнелді.

그러고 나서 강을 향해 달려갔습니다.


Біраздан кейін Болат суға шомылып, салқындап келе жатты.

잠시 후 볼라트는 물에서 헤엄친 후, 시원해져서 왔습니다.


Бірақ ол қанша іздесе де, себетін де, белгілеп кеткен көленкені де таппады.

그러나 그가 몇 번을 찾았음에도 불구하고, 바구니도, 재빨리 표시한 그림자도 찾지 못했습니다.


Әбден шарасы таусылып Болат өзен жағасындағы болаларға қайтып келіп, бәрін амалсыз айтып берді.

방법이 없어진 볼라트는 강가에 있는 아이들에게 돌아와서, 모두 하는 수 없이 말해주었습니다.


Болаттың қызғаншақтығы мен аңқаулығы көпке дейін жолдастарының арасында күлкі боп жүрді.

볼라트의 욕심과 단숨함은 오랫동안 친구들의 사이에서 웃음거리가 되었습니다.


себетін 땅에 뿌리는 себет 바구니, 광주리 тосап 1. 거품 2. 잼, 절임 демеу 원조하다, 돕다, 거들다, 조력하다 қызғану 1. 부러워하다, 샘하다, 질투하다 2. 아까워하다, 욕심내다 3. 보호하다, 막다, 지키다 біркелкі 같은, 같은 모양의, 동일한, 균일한 2. 상대적으로, 비교적으로, 어느 정도 тоқым (말) 안장 тоқымдау 안장을 얹다 көлегейлеу 1. 덮다, 씌우다, 싸다, 가리다 2. 숨기다, 감추다 көлегейлену 1. 덮히다, 가려지다 2. 숨겨지다, 감추어지다 көлегейлету 숨기다, 가리다, 보기 어렵게 하다 бүркеу 1. 가리다, 덮다 2. 감싸다, 메꾸다 3. 숨기다, 위장하다 амалсыз 1. 절망적인 2. 싫든 좋든 간에, 좋아하든 말든, 마지못하여, 부득히, 하는 수 없이 қызғаншақтық 이기심, 욕심 аңқаулық 순박, 정직, 서투름, 단순함 көпке дейін 오랫동안, 오래토록


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요