Xəsis və xeyirxah

구두쇠와 친절


Xəsis bir dövlətli evinin yanında gözəl bir bağ salmışdı.

구두쇠인 한 부자가 그의 집 옆에 아름다운 정원을 지었습니다.


Güllərin ətri, bülbüllərin nəğməsi ətrafı bürümüşdü.

꽃 향기, 종달새의 노래가 주변을 뒤덮었습니다.


Xəsis o vaxta kimi heç bir xeyirxah iş görməmişdi.

구두쇠는 바로 그때까지 그 어떤 친절한 일도 하지 않았습니다.


Qapısına gələn yoxsulları qovurdu.

그는 문에 온 거지들을 쫓아내고 있었습니다.


Bir gün onun qapısını bir kişi döydü.

어느 날, 그의 집 문을 한 남자가 두드렸습니다.


O, xəsisdən çörək istədi.

그는 구두쇠로부터 빵을 원했습니다.


Xəsis kişiyə acıqlandı.

구두쇠는 그 사람에게 화를 내었습니다.


Kişi xəsisdən soruşdu:

그 사람은 부자에게 물어보았습니다.


- Bu evdə kim yaşayır?

"이 집에 누가 삽니까?"


Xəsis cavab verdi:

구두쇠가 대답했습니다.


- Mən yaşayıram.

"내가 산다."


- Səndən qabaq kim yaşayırdı?

"당신 외에 누가 살고 있었습니까?"


- Əvvəllər babam, sonra isə atam yaşayırdı.

"예전에 내 할아버지, 그 후에는 내 아버지가 살고 있었다."


- Bəs onlar hanı?

"그러면 그들은 어디 있나요?"


- Onlar çoxdan öldüblər.

"그들은 오래전에 돌아가셨어."


Kişi xəsisə dedi:

그 사람이 구두쇠에게 말했습니다.


- Əzizim, siz mehmansınız, bu ev isə mehmanxanadır.

"이보세요, 당신은 손님이에요, 이 집은 손님의 집이구요.


Bu beşgünlük həyatdan ötrü axırınızı nə üçün unudursunuz?

이 이승의 삶 이후 당신의 최후를 왜 당신은 잊고 있나요?


Xalqını tanı, kasıblara kömək elə.

사람들을 초대하고, 가난한 사람들을 도와주세요."


Xəsis bu sözlərdən fikrə getdi.

구두쇠는 이 말 때문에 생각에 잠겼습니다.


O bu ağıllı kişinin nəsihətinə əməl edərək yoxullara kömək etdi, məktəb açdı, xeyirxah işlər gördü.

그는 이 현자의 충고를 따르며 빈민들을 돕고, 학교를 열고, 친절한 일들을 했습니다.


xəsis 욕심 많은, 구두쇠 beşgünlük 5일의, 5일


=====


Nazimin səhvi

나짐의 실수


Rəhman və Nazim avtobusla evlərinə gedirdilər.

래흐만과 나짐이 버스로 집으로 가고 있었습니다.


Avtobusa qoca bir kişi də mindi.

버스에 늙은 할아버지 한 명도 탔습니다.


Rəhman tez yerindən durdu və dedi:

래흐만은 빨리 자리에서 일어났고 말했습니다.


- Əmican, buyurun, əyləşin.

"할아버지, 자, 앉으세요."


Qoca oturdu və dedi:

늙은이는 앉고 말했습니다.


- Sağ ol, bala!

"고맙다, 아이야!"


Növbəti dayanacaqda avtobusa başqa bir qoca da mindi.

정류장에 멈추었을 때 버스에 다른 늙은 사람도 탔습니다.


Nazim yerindən durmadı.

나짐은 자리에서 일어나지 않았습니다.


O, gözlərini yumdu.

그는 눈을 감았습니다.


Konduktor dedi:

버스 차장이 말했습니다.


- Oğlan, yatma!

"얘야, 자지 마!"


- Mən yatmıram.

"저 안 자요."


Rəhman dedi:

래흐만이 말했습니다.


- Axı gözlərin yumuludur?!

"그런데 네 눈들은 감겨 있잖아?!"


- Gözlərimi yummuşam ki, ayaq üstə dayanan qocanı görməyim.

"나는 자리에 가만히 있는 늙은 분을 보지 않으려고 눈을 감았어."


Rəhman dedi:

래흐만이 말했습니다.


- Eyib olsun!

"부끄러운 줄 알아라!"


konduktor 안내원, 지휘자, 버스 차장 yumulu 닫힌, (눈이) 감긴


=====


Rəhman və Nazim hara gedirdilər?

래흐만과 나짐은 어디로 가고 있었나요?


Yolda avtobusa kim mindi?

길에서 버스에 누가 탔나요?


Rəhman nə etdi?

래흐만은 무엇을 했나요?


Nazim gözlərini nə üçün yumdu?

나짐은 눈을 왜 감았나요?


Rəhman ona nə dedi?

래흐만은 그에게 뭐라고 말했나요?


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요