Баатырдан баатыр жубайы

영웅의 영웅적인 아내


Мен ушу орто бойлуу, кайраттуу кишини бир топ жылдан бери билем.

저는 바로 그 가운데의 충실하고, 활동적인 한 남자를 몇년 전부터 알고 있습니다.


Аппак кар кетип, жер бети көгөрүп калган.

새하얀 눈이 사라졌고, 땅이 파랗게 되었습니다.


Келаткан үч-төрт кишини токтотуп:

오고 있는 남자 서너 명을 멈추어세우고는


- Керимбүбү эженин үйү кайсы? - деп сурап калдым.

"케림뷔뷔 아주머니 댁은 어디인가요?" 라고 저는 물어봤습니다.


- Тетиги жаңы салынган чатырлуу үй - дешип, көрсөтүп беришти.

"바로 거기 있는 새로 지어진 지붕이 있는 집" 이라고 그들은 대답하고 나서, 보여주었습니다.


Биз эрки күчтүү эжени, легендарлуу 28 баатырдын бири Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы, Керимбүбү эжени издеп келе жатканбыз...

우리들은 의지가 강한 아주머니를, 전설적인 영웅 28명 중 하나인 뒤이쇤쿨 쇼포코프의 아내, 케림뷔뷔 아주머니를 찾아오고 있었던 것이었습니다.


Чатырлуу үйгө келсек, эки аял короодо кийиз күбүп жатышыптыр.

저희들이 지붕이 있는 집으로 왔을 때, 아주머니 두 명이 정원에서 펠트를 털고 있었습니다.


Биз алар менен учурашып:

저희들은 그녀들과 인사하고,


- Керимбүбү эже керек эле,- дедик.

"케림뷔뷔 아주머니를 뵙고 싶어요" 라고 말했습니다.


- Ии, келгиле, үйгө киргиле,- деп аялдын бири бизге карай басты.

"응, 와라, 집으로 들어오거라" 라고 아주머니 중 한 명이 우리들을 향해 갔습니다.


Ошол бизге жооп берип, бери басканы Советтер Союзунун Баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы Социалисттик Эмгектин Баатыры Керимбүбү Шопокова экен.

바로 그 우리들에게 대답하고, 그후 간 사람이 소비에트 연방 영웅인 뒤이쇤쿨 쇼포코프의 아내인 사회주의 노동 영웅 케림뷔뷔 쇼포코바였습니다.


бойлуу 충실한, 건장한 кайраттуу 활동적인, 정렬적인, 용감한 бир топ жылдан бери бил 몇년 전부터 알다 көгөр 1. 푸르러지다, 초록빛이 되다 2. 발아하다, 싹트다, 자라기 시작하다 3. 번창하다, 번영하다 4. 반대하다, 고집부리다, 저항하다 эрк 의지, 의욕 эрки күчтүү 의지가 강한, 확고한 легендарлуу 전설의, 전설적인 күбү 흔들다, 털다, 털어내다, 흔들어 떨어뜨리다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요