Kulolchilik va chinnisozlik

도기제작과 도자기 도예


Xalqaro ko'rgazmalarda O'zbekiston pavilonining eng chiroyli eksponatlaridan biri paxta guli solingan nafis piyola, kosa, vaza va haykalchalardir.

국제 박람회들에서 우즈베키스탄 전시관의 가장 아름다운 전시물들 중 하나는 목화 송이가 새겨넣어진 정교한 찻잔, 사발, 꽃병과 작은 조각들입니다.


Benihoya go'zal ishlangan o'zbek chinnilari yurtimizga kelgan sayyohlarning ham e'tiborini tortadi.

한없이 아름답게 만들어진 우즈벡 도자기들은 우리나라에 온 관광객들의 관심도 끕니다.


Arxeologik qazuvlarga ko'ra kulolchilik mahsulotlari tayyorlash juda qadimdan, aniqrog'i, eramizdan avvalgi XV asrlardan boshlangan bo'lsa ham, lekin chinni buyumlar tayyorlana boshlaganidan buyon uncha uzoq davr o'tgani yo'q.

고고학자들의 발굴에 따르면 도기 제품들이 생산된 것은 매우 옛날부터, 정확히, 기원전 15세기 전부터 시작되었다 하지만, 그러나 도자기 제품들이 만들어지기 시작한 이래 그다지 먼 시대가 지난 시대가 아니었습니다.


Hozirgi kunda Toshkent, Samarqand, Rishton, Shahrisabz va Quvasoy chinni zavodlarida ishlab chiqarilgan chinni buyumlar o'zining o'ta nafisligi va chidamliligi bilan ajralib turadi.

오늘날 타슈켄트, 사마르칸트, 리슈톤, 샤흐리사브즈와 쿠바소이는 도자기 공장에서 생산되는 도자기 제품들이 매우 정교함과 튼튼함으로 구분됩니다.


ko'rgazma 박람회, 전시회 pavilon 임시 건물, 진열관, 전시관 eksponat 전시물 chinnisoz 도자기 생산 전문가, 도자기 장인 nafis 얇은, 정교한, 섬세한 benihiyat 끝없이, 무한히 arxeologik 고고학의, 고고학적인 qazuv 땅파기, 발굴 o'ta 과도한, 극단의, 실로, 매우 chidamli 오래 견디는, 튼튼한, 내구력이 있는


=====


Ganch o'ymakorligi

설화석고 조각술


O'zbek milliy me'morchiligining nihoyatda go'zal, betakror xususiyatlaridan biri binolar shifti, devori va peshtoqlarining ganch o'ymakorligi mahsuloti bilan bezatilishidir.

우즈베크인의 전통 건축의 최종적으로 아름답고, 독특한 특성들 중 하나는 건물들의 복도, 벽과 현관들의 설화석고 조각의 생산물로 꾸며진 것입니다.


Ayniqsa, oyna ustiga ganchdan o'yib solingan nihoyatda nozik gul va geometrik shakllardan iborat bo'lgan bunday o'ta nafis naqsh harir to'rni eslatadi.

특히, 거울 위에 설화석고로 조각해 채워넣은 결과로 부드러운 꽃과 기하학적인 형태들로 구성된 이와 같은 매우 섬세한 부조는 얇은 비단의 망을 떠올립니다.


Bunday juda go'zal xalq amaliy san'ati mahsulotini Buxorodagi Sitorai Mohi Xossa saroyi xonalari yoki Toshkentdagi Navoiy nomli opera va balet teatri binolarda ko'rish mumkin.

이와 같이 매우 아름다운 민족의 실제적인 예술 생산물을 부하라에 있는 시토라이 모히 코사 궁전의 방들 또는 타슈켄트에 있는 나보이 오페라-발레 극장들에서 볼 수 있습니다.


ganch 설화석고 o'ymakor 조각사 o'ymakorlik 조각술, 조각물 peshtoq 현관 o'ymoq (둥근 끌로) 파다, 새기다, 끌로 파다 o'ta 과도한, 과격한, 극단의, 실로, 매우 harir 얇은 비단, 천 to'r 그물 세공, 그물


=====


Mehnat qurollari yasashdan iborat bo'lgan temirchilikning ibtidoiy bosqichi toshdan mehnat quroli yasashdan boshlangan.

노동 도구들을 만드는 것을 형성한 철을 다루는 것의 초기 단계는 돌로 노동 기구를 만드는 것에서 시작했습니다.


Bu eramizdan avvalgi VI-IV mingyillikni qamrab oluvchi neolit (yangi tosh asri) hisoblanadi.

이것은 기원전 6000~4000년을 묶어서 신석기 시대로 간주합니다.


Arxeologik qazilmalarda bu davrda oid pichoqsimon tosh, chaqmoqtosh, ilk sopol kosalar topilgan.

고고학적 유물들로 이 시대에 관한 칼 형태의 돌, 돌화살촉, 초기 토기 그릇이 발견되었습니다.


Bu bosqichda inson uzun toshdan yo'nish yo'li bilan qo'lbolta yasashni o'rgangan.

이 시기에 사람은 긴 돌로 조각하는 방법으로 손도끼를 만드는 법을 배웠습니다.


Bir necha yuz yillardan so'ng odamlar toshlarni parchalab, ulardan pichoqsimon plastinalar, uchi o'tkir nayzalar, keskichlar tayyorlashni o'rganishgan.

몇백 년 후, 사람들은 돌을 조각내서, 그것들로 칼 형태의 평판들, 끝이 날카로운 창들, 칼들을 만드는 것을 배웠습니다.


Shundan keyin ajdodlarimiz toshni arralash, tekislash, silliqlash va teshishni o'rgangan.

그 후, 우리들의 선조들은 돌을 톱질하기, 반반하게 하기, 매끄럽게 하기와 구멍 뚫는 것을 배웠습니다.


Ayni shu davrdan so'ng bronza davri boshlanib, odamlar sopol idishlarga naqsh tushirishni o'rgangan.

바로 그 시기로부터 뒤에 구리 시대 (청동기)가 시작되었고, 사람들은 도자기들에 조각을 새기는 법을 배웠습니다.


Ilk hunarmandchilik turlari haykaltaroshlik, naqqoshlik va tasviriy san'at ayni shu davrlar, ya'ni eramizdan avvalgi IV-III mingyilliklarda vujudga kelgan.

초기 수공예 종류들은 환조 조각직, 부조 조각직과 회화 예술이 바로 그 시대, 다시 말해 기원전 4000~3000년경에 등장했습니다.


temirchi 대장장이 ibtidoiy 기초적인, 초기의 qamramoq 둘러싸다, 에워싸다, 포위하다 plastina 접시, 평판 nayza 창 keskich 칼 tekislamoq 매끄럽게 하다, 반반하게 하다, (땅을 고르다) teshmoq 뚫다 haykaltarosh 조각가 naqqosh 화가, 조각가


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요