... Sharq olamida, jumladan, o'zimizning O'rta Osiyo sharoitida jamoa bo'lib yashash tuyg'usi g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi va odamlarni bir-biriga yaqinlashtirishga, bir-birini qo'llab-quvvatlab hayot kechirishga zamin tug'diradi.

동방 세계에서, 예를 들어서, 우리들의 중아아시아 환경에서 무리를 이루어 살아가는 느낌은 매우 중요한 영향력을 갖고 있고, 사람들을 서로에게 가깝게 하는 것에, 서로를 의지하며 살아가는 것에 토양을 제공했습니다.


Shu ma'noda, xalqimizning turmush va tafakkur tarziga nazar tashlaydigan bo'lsak, boshqalarga hech o'xshamaydigan, ming yillar davomida shakllangan, nafaqat o'zaro muomala, balki hayotimizning uzviy bir qismi sifatida namoyon bo'ladigan bir qator o'ziga xos xususiyatlarni ko'ramiz.

그 의미로, 우리 민족의 삶와 사고의 방식에 관심을 갖게 된다면, 다른 사람들과 전혀 닮지 않은, 수천년간의 지속에서 형성된, 그 뿐만 아니라 서로간의 예절, 아마 우리들 삶의 유기적인 부분 형태로 명백해지는 일련의 자신에게 잘 어울리는 특성들을 우리들은 목격합니다.


Misol uchun, tilimizdagi mehr-oqibat, mehr-muhabbat, mehr-shafqat, qadr-qimmat degan, bir-birini chuqur ma'no-mazmun bilan boyitadigan va to'ldiradigan iboralarni olaylik.

예를 들면, 우리들의 언어에 있는 존경, 사랑, 관대함, 가치 라는, 서로를 깊은 의미들로 풍부하게 하고 채워주는 표현들을 봅시다.


Qanchalik g'alati tuyulmasin, bu iboralarni boshqa tillarga aynan tarjima qilishning o'zi mushkul bir muammo.

얼마나 놀라워보이지 않나요, 이 표현들을 다른 언어들로 정확히 번역하는 것 그 자체가 하나의 어려운 문제입니다.


Shuni aytish lozimki, bu tushunchalar kimdir shunchaki o'ylab topgan shirin kalom, quloqqa xush yoqadigan so'zlar emas.

이 생각들은 누군가 그토록 생각해 찾은 달콤한 단어, 귀에 좋게 들리는 단어들이 아니라는 것을 말해야 합니다.


Bunday tushunchalar asrlar mobaynida el-yurtimizning dunyoqarashi, ma'niviy hayotining negizi sifatida vujudga kelgan, ong-u shuurimizdan chuqur joy olgan buyuk qadriyatlarning amaliy ifodasidir.

이같은 생각들은 오랜 기간 우리 민족의 세계관, 정신적인 삶의 기초 형태에서 생겨난, 우리들의 의식과 자각 중 중요한 자리를 차지한 위대한 민족의 유산의 실재하는 표현입니다.


tug'dirmoq 1. 낳다 2. 등장시키다, 창조하다 nazar tashlamoq 관심을 갖다 ko'z tashlamoq 관심을 갖다 shakllanmoq 이루어지다, 조성되다, 형성되다 kalom 단어 ma'niviy 정신적인 negiz 기초, 기반 shuur 의식, 자각


=====


Tilimiz boy.

우리들의 말은 풍요롭습니다.


Har qanday ma'no ifodasiga bir necha so'z topiladi.

모든 의미의 표현들에 몇몇 단어들이 존재합니다.


Faqat bu so'zlarni topish va dadil devon tiliga kiritish kerak...

오직 이 단어를 찾는 것과 가장 중요한 시의 언어에 적용해야 하는 것이 필요할 뿐입니다...


Til haqidagi qonun bizga nima uchun kerak?

언어와 관한 법은 우리들에게 왜 필요한가요?


G'ururimizni namoyish qilish uchunmi?

우리들의 긍지를 보여주기 위해서인가요?


Izzat-nafsimizni qondirishimiz uchunmi?

우리들의 품위를 만족시키기 위해서인가요?


Yo'q!

아니요!


Bizga til haqidagi qonun o'zligimizni saqlab qolish uchun, tilimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'zbek degan xalqning yo'q bo'lib ketmasligi uchun kerak.

우리들에게 언어에 관한 법은 우리들의 존재를 찾아내기 위해, 우리들의 말을 없애버리지 않기 위해, '우즈벡'이라는 민족이 사라져가지 않게 하기 위해 필요합니다.

Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요