Ona - ulug'zot

어머니는 위대하다


O'zbek ayoli dunyodagi eng bolajon ayollardan biri hisoblanadi.

우즈벡 여성들은 세계에서 가장 아이를 사랑하는 여자들 중 하나입니다.


O'zbeklarda onani hurmatlash va e'zozlash bolaning eng zaruriy burchi ekanligini qayd etish kerak.

우즈벡 사람들에서 어머니를 공경하고 존경하는 것은 아이의 가장 필요한 의무임을 말해야 합니다.


Bolani dunyoga keltirish, uni yedirib-ichirishdan tashqari ona bolani avaylab o'stiradi va voyaga yetkazadi.

아이를 낳고, 그를 먹이는 것 외에 어머니는 아이를 지키고 키우며 성장시킵니다.


Bolani dunyo bilan tanishtirish, unga yaxshi-yomonni farqlashni o'rgatish ham onaning vazifasidir.

아이를 세상에 소개시키기, 그에게 좋고 나쁜 것을 구분하는 것을 가르치는 것도 어머니의 임무입니다.


Shunday ekan, bolani yaxshi inson qilib tarbiyalash, uni faqat ezgu ishlar qilishga odatlantirish ham asosan onaga bog'liq.

아이를 좋은 사람으로 행동하게 교육시키기, 그를 오직 친절한 일들을 하는 것에 익숙하게 하는 것도 기본적으로 어머니와 연관이 있습니다.


Ya'ni bolaning yaxshi inson bo'lib yetishishida onaning o'rni g'oyatda kattadir.

다시 말해서 아이들이 좋은 사람이 되어 행하는 것에서 어머니의 지위는 아주 큽니다.


bolajon 아이를 사랑하는 odatlantirmoq 익숙하게 하다, 습관이 들게 하다 g'oyatda 극단적으로, 극도로, 아주


- 명사에 붙는 접사 zot 는 '전 세계에 있는'이라는 의미로 '일반적인'이라는 뜻이다.


=====


Bolalarni jismonan sog'lom qilib o'stirish uchun ularni ozoda bo'lishga, badantarbiya va harakatli o'yinlar bilan shug'ullanishga odatlantirish kerak.

아이들을 육체적으로 건강하게 키우기 위해 그들을 깨끗이 하고, 운동과 뛰어노는 것을 습관들여야 합니다.


Ularni aqlan barkamol qilib o'stirish uchun esa unga ko'proq kitob o'qitish, hamma narsani bilib olishga qiziqtirish lozim.

그들을 현명하게 해서 자라게 하기 위해서는 그들에게 많은 책을 읽게 하기, 모든 것을 아는 것에 흥미를 느끼도록 해야 합니다.


Bunda ham birinchi navbatda onaning roli katta.

이것으로도 첫 번째 순서에서 어머니의 역할이 큽니다.


Chunki o'zi kitobga qiziqqan va har sohadan xabardor bo'lgan onagina farzandini kitob o'qishga qiziqtira oladi.

왜냐하면 스스로 책에 흥미를 갖고 모든 영역에서부터 소식을 얻는 어머니만이 그녀의 자식을 책을 읽는 것에 흥미를 느끼게 할 수 있기 때문입니다.


Bolani san'atning biron sohasini yoki hunar egallashga yonaltirish uchun ham oilada ona yoki ota shu narsaga qiziqishi, u bilan shug'ullanishi kerak.

아이를 예술의 몇몇 분야를 또는 기술을 가지게 하는 것으로 향하게 하기 위해서도 가족에서 어머니 또는 아버지가 그 일에 흥미를 가지고, 그와 함께 일해야 합니다.


barkamol 성숙한, 잘 교육받은 qiziqtirmoq 흥미를 느끼게 하다 yonaltirmoq 향하게 하다


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요