Bilim mehnat bilan, tilak g'ayrat bilan go'zal.

지식은 노동과 함께, 희망찬 열정과 함께 아름답습니다.


Odamni katta gavda emas, aql yuksaltiradi.

그것은 사람을 커다란 몸통이 아니라, 현명하게 발달시킵니다.


Inson ilm-u hunari va aql-idroki bilan har qanday qushdan baland parvoz qiladi.

사람은 지식과 기술과 지혜와 지식으로 그 모든 새보다 높이 납니다.


Bilimdonlikning sir-u asrori g'ayrat hamda matonat bilan o'qish va o'rganishdadir.

지식이 있는 사람의 비밀과 신비는 열정 뿐만 아니라 강인하게 공부하는 것과 배우는 것에 있습니다.


Bobolarning ulug'vor ishlarini ijodiy rivojlantira olsang, sen baxtiyorsan.

네가 선조들의 웅대한 일들을 창조적으로 발전시킬 수 있다면, 너는 행복하다.


sir 비밀 asror 비밀, 기밀, 신비 g'ayrat 정력, 활기, 원기, 열정 rivojlantirmoq 개발시키다, 발전시키다, 진화시키다


=====


Bulbullar bu yerda ko'p bo'lar ekan.

종달새들은 이땅에 매우 많았습니다.


Goho ularning yoqimli, yangroq tovushlari havoni to'ldirib yuboradi.

가끔 그것들의 매력적이고, 울려퍼지는 소리들은 하늘을 꽉 채우기 시작합니다.


Bulbulni tinglashni sevaman.

종달새를 듣는 것을 저는 사랑합니다.


Kuylari qalbimda allaqanday yoqimli hislarni chayqatib yuboradi...

곡조를 제 가슴에서 어떤 사랑스러운 감각들을 흔들어대기 시작합니다.


Bulbulning sayrashi dunyoning eng baland lazzati.

종달새의 지저귐은 세상에서 가장 고상한 즐거움입니다.


Bulbulning maqomlari, kuylari to'qqiz yuz to'qson to'qqiz emish...

종달새의 가락들, 곡조들은 999개였답니다...


Bulbul jonivor qushlarning asili...

종달새는 아름다운 새들 중 진짜입니다...


chayqamoq 1. 씻다, 빨다 2. 흔들다, 진동시키다 chayqatmoq 1. 씻다, 빨다 2. 사방팔방으로 흔들다 kir chaymoq (빨래를) 헹구다 lazzat 1. 맛 2. 기쁨, 즐거움


=====


G'azabdan o'zingni asra, chunki g'azab tufayli inson o'z ishlarini, ezgu maqsadlarini unutadi.

분노로부터 당신 자신을 지키세요, 왜냐하면 분노 때문에 사람은 자신의 일들을, 친절한 목적들을 잊습니다.


Mol-dunyoga hirs qo'yma, ochko'z bo'lma.

재산에 욕심내지 마라, 욕심쟁이가 되지 마라.


Ezgu ishni ko'z-ko'z qilma.

친절한 일을 뽐내지 마라.


Maqtancho'q bo'lma.

자화자찬하는 사람이 되지 마라.


O'z ruhing bilan ziddiyatga tushmaslikning birdan-bir yo'li foydali mehnatdir.

자가당착에 빠지지 않는 유일한 방법은 유용한 노동이다.


ziddiyat 모순, 당착, 어긋남, 불일치 unitmoq 잊다 o'zini unutmoq (분노, 서두름, 흥분 등으로) 이성을 잃다 hirs 이기심, 욕심, 탐욕, 갈망 hirs qo'ymoq 욕심을 드러내다, 욕심내다 maqtancho'q 자만하는 사람, 자기가 잘났다고 뽐내는 사람, 자화자찬하는 사람 birdan-bir 오직, 유일한, 하나뿐인


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요