아제르바이잔 아제리어 교과서 Azərbaycan dili (러시아 학교) - 6학년 17 교이굘 호수


Göygöl qoruğu

괴이괼 보호 구역


İyulun isti günləridən biri idi.

7월의 더운 어느 날이었습니다.


Hava o qədər isti idi ki, nəfəs almaq belə çətin olurdu.

날씨는 숨 쉬기 참 어려울 정도로 더웠습니다.


İşimi qurtarıb, dəniz sahilinə çıxmağa hazırlaşırdım.

저는 제 일이 끝나고, 해변으로 가기 위해 준비하고 있었습니다.


Bu vaxt iş yoldaşım Züleyxa otağa girdi.

이때 제 업무 동료인 쥘레이하가 방으로 들어왔습니다.


Onun gözləri sevinclə dolu idi.

그녀의 눈은 기쁨으로 가득 차 있었습니다.


Züleyxa dedi ki, bir gündən sonra Göygölə gedəcək.

쥘레이하는 다음날 괴이괼로 갈 거라고 말했습니다.


Qərara aldıq ki, Göygölə birlikdə gedək.

우리들은 함께 가기로 결정했습니다.


Ertəsi gün Göygölə yola düşdük.

우리들은 다음날 교이굘로 출발했습니다.


Əvvəlcə qatarla Gəncəyə, oradan maşınla Çaykəndə getdik.

우리들은 먼저 기차로 겐제에, 거기에서부터 자동차로 차이켄드로 갔습니다.


Çaykənddən sonra yolun yarısını Kürəkçayın sağ sahili ilə getdik.

차이켄드 다음부터 길의 절반을 우리들은 퀴렉강의 오른쪽 강변으로 갔습니다.


Çaykənddən Göygölədək enli asfalt yolu salınmışdır.

차이켄드에서 교이굘까지는 넓은 아스팔트 도로가 닦여져 있었습니다.


Ağsu çayının Kürəkçay ilə birləşdiyi yerəcən yolumuz rahat idi.

아그수 강이 퀴렉강과의 합류 지점까지 우리들의 길은 편했습니다.


Oradan yuxarıya doğru meşənin içi ilə qalxdıq.

거기에서부터 마지막까지 숲 속에서 올라갔습니다.


Yolun hər iki tərəfi fıstıq, palıd və vələs ağacları idi.

길의 양쪽은 너도밤나무, 오크나무와 서어나무들이 있었습니다.


Xeyli getdikdən sonra bir evin qabağında dayandıq.

우리들은 잘 올라간 후 어느 집 앞에서 멈추어섰습니다.


Buradan öz gözəlliyi ilə dillər əzbəri olan Göygöl başlayırdı.

여기에서부터 그 자체의 아름다움으로 유명한 교이굘이 시작되었습니다.


Göygöl Kiçik Qafqaz sıra dağlarından - Murovdağın bir qolu olan Kəpəz dağının şimal ətəyində yerləşmişdir.

교이굘은 소카프카스 일련의 산맥 중 무로브산의 한 부분인 캐패즈 산의 북쪽 끄트머리에 자리잡고 있습니다.


Bu göl Azərbaycanda olan göllərin ən böyüyüdür.

이 호수는 아제르바이잔에 있는 호수 중 가장 큰 것입니다.


Göygöl öz gözəlliyinə görə dünyanın ən qəşəng dağ gölləri ilə müqayisə olunur.

교이굘은 그 자체의 아름다움으로 인해 세계에서 가장 아름다운 산정호수로 비유됩니다.


1139-cu ildə güclü zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağı uçmuş, bir neçə göl əmələ gəlmişdir.

1139년에 강력한 지진의 결과로 캐패즈 산이 무너졌고, 몇몇 호수가 생겼습니다.


Bunlardan biri və ən böyüyü Göygöldür.

그 가운데 하나이자 가장 큰 것이 교이굘입니다.


Göygöl dəniz səviyyəsindən 1567 metr hündürlükdə yerləşir.

교이굘은 해발고도 1567m 에 위치하고 있습니다.


Səthi 0,8 kvadrat kilometr, uzunluğu 2,5 kilometr, ən çox enli yeri 0,6 kilometrdir.

표면적은 0.8 제곱 킬로미터이고, 길이는 2.5 km, 가장 넓은 지점은 0.6 km 입니다.


Orta dərinliyi 30 metr, ən dərin yeri 95 metrdir.

평균 수심은 30m 이고, 가장 깊은 곳의 수심은 95m 입니다.


Suyu təmiz və şirindir, içməyə yararlıdır.

물은 맑고 맛있으며, 마시기 적합합니다.


Göygöl öz suyunu Yuxarı Ağsu çayından, Ağsu çayı isə öz suyunu Maralgöl və başqa göllərdən alır.

교이굘의 물은 아그수 강의 수원에서, 아그수 강은 그 물을 마랄 호수와 다른 호수로부터 받고 있습니다.


Göygölün cənub və cənub-şərq tərəflərinə dağılan iri daşlar və ətrafda əmələ gələn iri dağlar göstərir ki, Kəpəz zəlzələdən uçmuşdur.

교이굘의 남쪽과 남동쪽으로 무너진 커다란 바위들과 주변에 형성된 커다란 산들이 보이는데, 이것들은 캐패즈 지진으로 무너져 생긴 것입니다.


Vaxtilə dağ çaylarından biri olan yuxarı Ağsu çayının yerində Göygöl əmələ gəlmişdir.

예전에 산의 개울들 중 하나였던 상부 아그수 강의 자리에는 교이굘이 형성되었습니다.


Göygöl Ağsu çayının formasını özündə saxlamışdır.

교이굘은 아그수 강의 형태를 그 자체로 보존했습니다.


enli 넓은, 큰 fıstıq 너도밤나무 vələs 서어나무 müqayisə 대치, 대립, 대조, 비교, 비유 müqayisə olunmaq 비교되다, 비유되다 səviyyə 범위, 유역, 평면, 수평면 dəniz səviyyəsi 해수면 hündürlük 높이, 고도 dərinlik 깊이 ətir 향기 ətir saçmaq 향기를 풍기다, 향기를 퍼뜨리다 döşəmək 내려놓다, 탑승하다, 포장하다 döş-döşə gəlmək 싸우다 döşə yedirtmək 젖을 먹이다


- ~dan ~adak 은 '~부터 ~까지'라는 의미다.

- ~AcAn 은 '~까지' 라는 의미다.

- dəniz səviyyəsindən ~metr hündürlük 은 '해발 고도 m' 라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요