아제르바이잔 아제리어 교과서 Azərbaycan dili (러시아 학교) - 6학년 21 이란 아제리인 도시 타브리즈


Təbriz

타브리즈


Təbriz Cənubi Azərbaycanın ən böyük şəhəri, iqtisadi və mədəni mərkəzidir.

타브리즈는 남아제르바이잔의 가장 큰 도시이자, 경제와 문화의 중심지입니다.


Təbrizdə maşınqayırma və metal emalı, neft emalı, yüngül sənayə (toxuculuq, trikotaj, dəri) sahələri geniş inkişaf etmişdir.

타브리즈는 자동차 공업과 금속 기계 가공, 정유, 경공업 (섬유, 니트, 가죽) 분야가 널리 발전했습니다.


Təbriz xalçaları dünyada şöhrət qazanmışdır.

타브리즈 카페트는 세계에서 명성을 획득했습니다.


Təbriz Qətran Təbrizi, Xətib Təbrizi (XI əsr), Şəms Təbrizi (XIII əsr), Əssar Təbrizi, Vahid Təbrizi (XV əsr), Sadıq bəy Əfşar (XVI əsr), Qövsi Təbrizi (XVII əsr) kimi şair və alimlərin vətənidir.

타브리즈는 케트란 타브리지, 케팁 타브리지 (11세기), 솀스 타브리지 (13세기), 엣사르 타브리지, 바히드 타브리지 (15세기), 사득 베이 에프샤르 (16세기), 괴브시 타브리지 (17세기) 처럼 시인과 학자의 고향입니다.


Təbriz Azərbaycanın qədim şəhərlərindəndir.

타브리즈는 아제르바이잔의 오래된 도시들 중 하나입니다.


Tarixi mənbələrdə bu şəhərin hələ eramızdan əvvəl şəhər - qala şəklində mövcüd olması haqqında fikirlər söylənilmişdir.

사료에서 이 도시가 현시대로부터 앞선 도시 - 성의 형태로 존재함에 대한 추측들이 언급됩니다.


Şəhər qədim memarlıq abidələri ilə zəngindir.

도시는 오래된 건축물들로 풍요롭습니다.


O özünün orta əsr simasını qoruyub saxlamışdır.

그것들은 중세 이미지를 보호해 보존했습니다.


Təbriz bazarı Şərqin ən qədim bazarlarından biridir.

타브리즈 시장인 셰르긴은 가장 오래된 시장들 중 하나입니다.


Neçə-neçə tacir sarayları, məscidlər, karvansaralar, mədrəsələr, hamamlar və yeməkxanalar Təbrizin bazar kompleksinə daxildir.

매우 많은 상인 숙소들, 모스크들, 여관들, 이슬람 신학교들, 공중 목욕탕들과 식당들은 타브리즈의 바자르에 포함됩니다.


Bunların çoxunun tarixi XI-XII əsrlərə aiddir.

이것들의 상당수가 역사적으로 11~12세기에 대한 것입니다.


Orta Şərq Təbriz memarlıq və miniatür məktəbləri Azərbaycan təsviri sənətini dünya miqyasına çıxarmış, ona böyük şöhrət qazandırmışdır.

중동부 타브리즈 건축물과 미니어처 학교들은 아제르바이잔 미술계를 세계 수준까지 끌어올렸고, 그것에 큰 명성을 획득하게 했습니다.


Təbriz həm də müasir şəhərdir.

타브리즈는 또한 현대적인 도시입니다.


Şərq üslubunqda tikilmiş yaraşıqlı binalar şəhərə xüsusi gözəllik verir.

동부 스타일로 지어진 아름다운 건물들은 도시에 특별한 아름다움을 제공합니다.


Təbrizdə universitet, digər təhsil ocaqları, filarmoniya, dram teatrı fəaliyyət göstərir.

타브리즈에는 대학교, 다른 교육 장소들, 교향악단, 드라마 극장이 운영중입니다.


iqtisad 경제 iqtisadi 경제의 mədəni 문화의 maşınqayırma 자동차 공업 metal 금속 emal 기계 가공 toxuculuq 섬유 trikotaj 니트 emal sənayesi 생산 공업 yüngül sənayə 경공업 mövcüd 존재 mövcüd olmaq 존재하다 söylənilmək 말해지다, 언급되다, 이야기되다 sima 외관, 이미지, 형상화 neçə-neçə 아주 아주, 매우 많은 karvansara 여관 mədrəsə 마드라사 (이슬람 신학교) yeməkxana 식당 kompleks 복합, 단지 miniatür 미니어처, 축소물 miqyas 역량, 규모, 측정, 척도, 기준 xaric etmək 제외하다, 배제하다 xaric 바깥, 외부, 표면, ~의 밖으로, 외부의, 밖의 üslub (창작) 스타일, 서법, 문체 filarmoniya 교향악단


=====


Təbriz harada yerləşir?

타브리즈는 어디 있습니까?


Təbrizin bazar kompleksinə nələr daxildir?

타브리즈 시장 복합체에 무엇들이 포함되어 있나요?


Təbriz hansı sahələrlə tanınır?

타브리즈는 어떤 분야로 유명한가요?


Cənubi Azərbaycanın daha hansı şəhərlərinin adını bilirsiniz?

여러분은 남아제르바이잔의 또 어떤 도시들의 이름을 아나요?


=====


torpaqdan pay olmaz

땅은 나누어줄 수 없다


Qədim zamanlarda Hun türk dövləti vardı.

옛날에 훈 튀르크 국가가 있었습니다.


Bu dövlətin yaradıcısı Mete adlı bir şəxs idi.

이 나라를 세운 사람은 '메테'라는 이름을 가진 사람이었습니다.


Qonşu dövlət Huna hücum etmək, onun var-yoxunu ələ keçirmək istəyirdi.

이웃 나라는 훈을 공격하고, 그들의 것을 빼앗기를 원했습니다.


Əlbəttə, bunun üçün bəhanə lazım idi.

당연히 이 때문에 구실이 필요했습니다.


Qonşu dövlət Metedən tələb etdi ki, özünün ən yaxşı atını onlara versin.

이웃 나라는 메테에게 그의 가장 좋은 말을 그들에게 줄 것을 요구했습니다.


Mete qan tökməmək üçün tələbi yerinə yetirdi.

메테는 피를 흘리지 않기 위해 그의 요구를 이행했습니다.


Birinci bəhanə baş tutmadı.

첫 번째 구실에 넘어가지 않았습니다.


İkindi tələb belə oldu : Mete öz xəzinəsinin ən qiymətli daş-qaşlarını qonşu dövlətin başcısına göndərsin.

두 번째 요구는 이와 같은 것이었습니다 : 메테는 자신의 재산 중 가장 비싼 보석들을 이웃 나라의 수장에게 보내라는 것이었습니다.


Bu tələb ağır idi, amma Mete qan tökülməmək üçün ona da əməl etdi.

이 요구는 너무한 것이었지만, 메테는 피를 흘리지 않기 위해 그것도 실행했습니다.


İkinci bəhanə də baş tutmadı.

두 번째 구실에 넘어가지 않았습니다.


Bundan sonra qonşu dövlətin başcısı tələb etdi ki, Mete torpağının məhsul verməyən, yararsız bir hissəsini ona pay versin.

이후 이웃 나라의 수장은 메테의 땅에서 수확이 나지 않는 쓸모 없는 한 부분을 그들에게 선물로 달라고 요구했습니다.


Bu tələb Meteyə çox pis təsir göstərdi.

이 요구는 메테에게 매우 나쁜 영향을 끼쳤습니다.


O, qonşu xaqana yazdı:

그는 이웃 카간에게 썼습니다.


"At və xəzinə mənim idi, istədin verdim.

"말과 보물은 내것이었고, 네가 원해서 내가 줬다.


Torpaq isə mənim deyil:

땅의 경우 내것이 아니다.


o həm məzarda yatan atalarımızın, həm indi onun üstündə gəzənlərin, həm də gələcəkdə doğulan uşaqlarımızındır.

그것은 또한 무덤에서 자고 있는 우리들의 선조들의, 그리고 또한 지금 그 위에서 돌아다니는 사람들의, 또한 미래에 태어날 우리들의 아이들 것이다.


Onu verməyə mənim ixtiyarım yoxdur.

그것을 주는 것은 내 권리가 아니다.


Torpaqdan pay olmaz.

땅은 줄 수 없다.


Sən məni qan tökməyə məcbur etdin...".

너는 나를 피를 흘리기 위해 강요했다..."


Müharibə başlanır.

전쟁이 시작됩니다.


Hunlar hücum çəkib qonşu dövləti darmadağın edirlər.

훈족들은 공격해서 이웃 나라를 패배시켰습니다.


Günah Metedə deyil, qonşu dövlətin başçısında idi.

죄는 메테에게 있지 않고, 이웃나라의 수장에게 있었습니다.


İyirmi ildən artıqdır qonşu Ermənistan dövləti Azərbaycanla müharbə vəziyyətindədir.

20년 넘게 이웃 아르메니아는 아제르바이잔과 전쟁 상황입니다.


Bu illər ərzində etmənilər torpaqlarımızın iyirmi faizini işğal etmişlər.

이 기간 아르메니아인들은 우리들의 영토 중 20%를 점령했습니다.


Şuşa, Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı, Əsgəran, Ağdam, Füzuli, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonları düşmənin əlindədir.

슈샤, 칸켄디, 아그데레, 호자벤드, 호잘르, 에스게란, 아그담, 퓌줄리, 라츤, 켈베제르, 구바들르, 젠길란, 제브라을 지역은 적의 손에 있습니다.


Lakin düşmən bilməlidir ki, torpağımızın bir qarışını da yadlara verməyəcəyik.

그러나 적들은 우리들이 우리들의 땅 중 한 뼘도 포기하지 않을 거라는 것을 알아야합니다.


Ulu babalarımızın yolu ilə gədərək erməniləri torpağımızdan qovacağıq.

우리들은 우리들의 위대한 선조들의 길을 따라 아르메니아인들을 우리들의 땅에서 쫓아낼 것입니다.


yaradıcı 수립자, 창조자, 창작자, 건립자 bəhanə 변명, 이유, 구실, 핑계 əməl etmək 복종하다, 따르다, 지키다 yararsız 쓸모없는, 사용할 수 없는, 방어될 수 없는 təsir göstərmək 영향을 미치다, 영향을 끼치다, 반응하다 darmadağın 완패의, 궤멸의 darmadağın etmək 패배시키다, 파괴하다, 제압하다 qarış 뼘 (길이 단위) xatırlanmaq 기억되다, 발표되다 yada vermək 방치하다, 포기하다 şiş 날카로운, 예리한, 뾰족한 riz 통로 tac 왕관


=====


Hara gedirsən?

너 어디 가니?


Gənc texniklər mərkəzinə gedirəm.

어린 기술자 센터에 가고 있어.


Ora nə üçün gedirsən?

너는 거기 왜 가니?


Mən orada aviamodelçilər dərnəyinin üzvüyəm.

나는 거기에서 모형 비행기 운전사 서클에 등록되어 있어.


Sonra hara gedəcəksən?

그 후 너는 어디 갈 거니?


Kinoya gedəcəyəm.

나는 영화관으로 갈 거야.


Yeni filmə tamaşa etmək istəyirəm.

나는 새로운 영화 보기를 원해.


texnik 기술자 aviamodel 모형 비행기 aviamodelçi 모형 비행기 운전사


=====


Dünyada dəniz çoxdur.

세상에 바다는 많습니다.


Onların hamısı faydalıdır, ancaq Xəzər dənizi mənim üçün daha əzizdir.

그것들 모두 유용하지만, 카스피해가 제게 더 사랑스럽습니다.


O bizim doğma dənizimizdir.

그것은 우리들이 태어난 바다입니다.


Neft daşları Xəzər dənizindədir...

네프트 다슈라르는 카스피해에 있습니다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요