아제르바이잔 달력


Məktəbyanı sahədə

학업 구역


Bizim məktəbin gözəl həyətı və geniş əkin sahəsi var.

우리들의 학교는 아름다운 정원과 넓은 경작 구역이 있습니다.


Sahənin bir hissəsində alma, armud, gilas, gavalı, ərik ağacları əkilmişdir.

구역의 한 부분에는 사과, 아몬드, 체리, 자두, 살구 나무들이 심어져 있습니다.


Bu ağaclara gənc təbiətçilər qulluq edirlər.

이 나무들을 젊은 식물연구자들이 돌보고 있습니다.


Biz məktəbyanı sahənin bir hissəsində hər il tərəvəz bitkiləri əkirik.

우리들은 학업 구역의 한 부분에 매해 야채를 심습니다.


Bu il həmin sahədə kələm, pomidor, soğan, kartof, badımcan yetişdirəcəyik.

올해 바로 그 구역에서 양배추, 토마토, 양파, 감자, 가지를 생산할 것입니다.


Gənc təbiətçilər məktəbin həyətində istixana tikməyi gərara aldılar.

젊은 식물연구자들은 학교의 정원에서 온실을 세우기로 결정했습니다.


Bu fikri bütün şagirdlər bəyəndilər.

이 생각을 모든 학생들이 찬성했습니다.


Hamı işə qoşuldu.

모두 일에 참여했습니다.


Yuxarı sinif şagirdləri istixana tikmək üçün məktəbin emalatxanasında taxta işlərini gördülər.

최고 학년 학생들은 온실을 세우기 위해 학교 작업장에서 판자 작업을 감독했습니다.


Şagirdlərin başqa bir qrupu yer qazdı, dirəkləri basdırdı.

학생들의 다른 한 그룹은 땅을 팠고, 기둥들을 묻었습니다.


Az vaxtda istixana hazır oldu.

얼마 후 온실이 준비되었습니다.


İstixanada ilin bütün vaxtlarında təzə tərəvəz məhsulları olur.

온실에서 1년 내내 신선한 채소의 수확이 있습니다.


məktəbyanı 학업의 təbiətçi 동식물 연구가 emalatxana 작업장


=====


Məktəbin həyətində hansı ağaclar var?

학교 정원에 어떤 나무들이 있나요?


Bu ağaclara kim qulluq edir?

이 나무들을 누가 돌보나요?


Məktəbyanı sahədə hansı tərəvəz bitkiləri əkilir?

학업 구역에 어떤 작물들이 재배되나요?


Şagirdlər sahədə daha hansı işləri görürlər?

학생들은 구역에서 또 어떤 일들을 하나요?


=====


Kirşə

썰매


Kamal qış günlərini çox sevir.

카말은 겨울철을 매우 사랑합니다.


O, səhər hamıdan tez durur.

그는 아침에 그 누구보다도 일찍 일어납니다.


Kamal dərsdən sonra yoldaşları ilə kəndin kənarındakı təpəyə kirşə sürməyə gedir.

카말은 방과 후 친구들과 함께 마을 어귀에 있는 언덕으로 썰매를 타러 갑니다.


Bir gün Kamal özünə qəribə bir kirşə düzəltdi.

어느 날 카말은 스스로 매우 뛰어난 썰매를 만들었습니다.


O, kirşənin kənarına təyyarədə olduğu kimi, nazik faner taxtasından qanad vurdu.

그는 썰매 측면에 비행기처럼, 얇은 합판으로 날개를 퍼덕였습니다.


Kamal kirşəni dik təpədən sürətlə aşağı sürdü, bir an yerdən ayrılıb havada süzən kimi oldu.

카말은 썰매를 쭉 언덕에서 빠르게 아래로 몰았고, 순식간에 땅에서 떠나 비행하는 것처럼 되었습니다.


Bu məşğələ Kamala çox ləzzət verdi.

이 기술은 카말에게 매우 큰 즐거움을 주었습니다.


Kamalın yoldaşları da qanadlı kirşələr düzəltdilər.

카말의 친구들도 날개가 달린 썰매를 제작했습니다.


Bu kirşələr balaca təyyarələrə oxşayır.

이 썰매들은 작은 비행기들과 닮습니다.


İndi Kamal kənddə "təyyarəçilər dəstəsi" düzəltmişdir.

현재 카말은 마을에서 '비행사 무리'를 만들었습니다.


kirşə 썰매 faner 합판 məşğələ 기술, 훈련 xərçəng 1. 암 2. 가재 bataq 습지, 수렁, 늪, 진창 bataqlıq 습지, 수렁, 늪, 진창 həmahəng 사이가 좋은, 조화로운 nədən ötrü 왜, 어째서 yüklücə 짐과 함께 hədər 헛된, 무익한, 쓸모없는 əsla 좀처럼, 좀체, 도무지 batmış 불길한, 쑥 들어간, 움푹 꺼진, 뒤덮힌, 저주받은, 후줄그레한 müşkül 어려운, 힘든, 곤란한 meyil 지향, 갈망, 의도, 경향, 애호, 기호 qəsd 음모, 시도, 목표, 자살 heyf 불행히도 heyf almaq 원수를 갚다 heyf çıxmaq 복수하다


=====


Təqvim

달력


Müəllim şagirdlərdən soruşur:

선생님이 학생들에게 물어봅니다.


Bir il neçə gündür?

1년은 며칠인가요?


Bir il üç yüz altmış beş gündür.

1년은 365일이에요.


Bir ildə neçə ay var?

1년에 몇 개월이 있나요?


Bir ildə 12 ay var.

1년에 12개월이 있어요.


Ayların adlarını deyin.

달들의 이름들을 말하세요.


Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr.

1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월.


Bir ildə neçə fəsil var?

1년에 몇 계절이 있나요?


Dörd fəsil.

4계절이요.


Hansılardır?

어떤 것들이죠?


Qış, yaz, yay, payız.

겨울, 봄, 여름, 가을요.


İndi hansı fəslidir?

지금은 어떤 계절이죠?


İndi yaz fəslidir.

지금은 봄철이에요.


İndi hansı aydır?

지금은 몇 월이죠?


Mart ayı.

3월이요.


Mart ayı neçə gündür?

3월은 며칠인가요?


Otuz bir gün.

31일이요.


Daha hansı aylar otuz bir gündür?

또 어느 달들이 31일인가요?


Yanvar, may, iyul, avqust, oktyabr, dekabr.

1월, 5월, 7월, 8월, 10월, 12월요.


Aprel ayı neçə gündür?

4월은 며칠인가요?


Otuz gün.

30일요.


Daha hansı aylar otuz gündür?

또 어느 달들이 30일인가요?


İyun, sentyabr, noyabr.

6월, 9월, 11월요.


Fevral ayı neçə gündür?

2월은 며칠인가요?


İyirmi səkkiz gün.

28일요.


Dörd ildə bir dəfə iyirmi doqquz gün olur.

4년에 한 번 29일이 되요.


Bir saat neçə dəqiqədir?

1시간은 몇 분인가요?


Altmış dəqiqə.

60분요.


Bir dəqiqə neçə saniyədir?

1분은 몇 초인가요?


Altmış saniyə.

60초요.


Bir həftə neçə gündür?

1주일은 며칠인가요?


Yeddi gün.

7일요.


Günlərin adını deyin.

요일들 이름을 말하세요.


Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar.

월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일요.


qaynar 뜨거운, 고온의, 끓는 təqvim 달력, 연감


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요