아제르바이잔 시인 니자미 겐제비


Nizami Gəncəvi

니자미 겐제비


Azərbaycanın böyük şairi, alim və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi dünya şöhrəti qazanmış söz sənətkarıdır.

아제르바이잔의 위대한 시인, 학자이자 사상가인 니자미 겐제비는 세계적인 명성을 획득한 언어의 예술가입니다.


Onun adı İlyas, atasının adı Yusifdir.

그의 이름은 일야스이고, 아버지의 이름은 유시프입니다.


Nizami 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim elm, mədəniyyət və ticarət mərkəzi olan Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

니자미는 1141년에 아제르바이잔의 오래된 학문, 문화와 상업 중심지였던 겐제에서 태어났습니다.


Bütün həyatını Gəncədə keçirdiyi və yaşayıb-yaratdığı üçün Nizami "Gəncəvi" təxəllüsünü götürmüşdür.

그가 모든 삶을 겐제에서 보냈고, 살면서 창작 활동을 했기 때문에 니자미는 '겐제비'리는 필명을 받았습니다.


Nizaminin adı dünyanın ən məşhur söz ustaları ilə yanaşı çəkilir.

니자미의 이름은 세계의 가장 유명한 작가들과 함께 인정받습니다.


Hazırda elə bir mədəni xalq yoxdur ki, Nizamini tanımasın.

현재는 니자미를 모르는 사람이 없습니다.


Nizaminin çoxlu lirik şeirləri, qəzəlləri və beş böyük poeması var: "Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İskəndərnamə".

니자미의 많은 서정시들, 가잘들과 위대한 다섯 개의 시가 있습니다 - '비밀의 보물', '코스로프와 시린', '레일리와 메즈눈', '일곱 가지 아름다움', '알렉산더의 책'.


Bu poemalar birlikdə "Xəmsə" ("Beşlik") adlanır.

이 시들은 함께 '함사' (다섯가지) 라고 불립니다.


Onun əsərləri dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə edilmiş və geniş yayılmışdır.

그의 저작들은 세계의 여러 언어로 번역되었고, 널리 퍼졌습니다.


Nizami Gəncəvi humanist bir şairdir.

니자미 겐제비는 휴머니스트 시인입니다.


O, əsərlərində yaxşılığı, ədaləti, xeyirxahlığı, ağlı, biliyi, elmi təbliğ edir; pisliyi, zülmü, lovğalığı, şər işləri pisləyir.

그는 그의 저작들에서 선행, 정의, 친절, 현명함, 지식, 학문을 전파합니다 - 악행, 탄압, 자만, 비난을 비판합니다.


Nizami insanı xeyirxah olmağa çağırır: sənət, peşə, öyrənməyi məsləhət görür, əməyi insan üçün böyük şərəf sayır.

니자미는 인간을 착하게 되도록 촉구했습니다 - 예술, 직업, 학업을 추천하고, 그의 일은 사람을 위해 위대한 영광으로 간주됩니다.


Nizaminin əsərləri əsl tərbiyə məktəbidir.

니자미의 저작들은 실로 양육의 학교입니다.


Böyük şairimiz 1209-cu ildə vəfat etmişdir.

우리들의 위대한 시인은 1209년에 사망했습니다.


Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 850 illiyi təntənə ilə qeyd olunmuşdur.

니자미 겐제비 탄생 850주년은 경축 행사와 함께 기념되었습니다.


mütəfəkkir 사상가 yaşayıb-yaratmaq 살면서 창작 활동을 하다 yaşayıb unutmaq (과거의 죄과, 오명, 슬픔 등을) 오랜 세월을 통해 씻다, 용서받다 təxəllüs 필명 yanaşı çəkilmək 인정받다, 동급으로 추앙되다 lirik 노래, 서정시 qəzəl 가잘 poem 시 humanist 휴머니스트의, 인문주의의 şər 비난, 비방 şərəf 명성, 가치, 칭찬거리 səhv saymaq 셈이 틀리다, 잘못 계산하다 saymaq 간주하다, 인정하다 təntənə 경축 행사, 행사


=====


Nizami Gəncəvi kimdir?

니자미 겐제비는 누구입니까?


O nə vaxt anadan olmuşdur?

그는 언제 태어났습니까?


Şairin hansı əsərləri yazmışdır?

시인은 어떤 저작들을 집필했습니까?


Nizami nə zaman vəfat etmişdir?

니자미는 언제 사망했습니까?


Nizami Gəncəvi haqqında bildiklərinizi söyləyin.

니자미 겐제비에 대해 여러분이 아는 것을 이야기하세요.


=====


Sən neçənci ildə anadan olmuşsan?

너는 몇 년에 태어났니?


Harada anadan olmuşsan?

너는 어디에서 태어났니?


Atan və anan nəçidirlər?

네 아버지와 어머니의 직업은 뭐니?


Neçənci ildə birinci sinfə daxil olmuşsan?

너는 몇 년도에 1학년에 들어갔니?


İndi neçənci sinfdə oxuyursan?

너는 지금 몇 학년에서 공부하니?


=====


Anam

나의 어머니


Anam müəllimədir.

제 어머니는 선생님입니다.


Onun çox gözəl sənəti var.

그녀는 매우 아름다운 직업을 갖고 있습니다.


Mən də böyüyəndə müəllim olacağam.

저도 어른이 되었을 때 선생님이 될 것입니다.


Anam ibtidai sinif müəllimidir.

제 어머니는 초등학교 선생님입니다.


Mən altıncı sinifdə oxuyuram.

저는 6학년에서 공부합니다.


Mənim anam hər gün şagirdlərin yazı işlərini yoxlayır.

제 어머니는 매일 학생들의 글쓰기를 테스트합니다.


O, şagirdlərini çox sevir.

그녀는 학생들을 매우 사랑합니다.


Mən axşam saat 5-də anamla evə qayıdıram.

저는 저녁 5시에 제 어머니와 함께 귀가합니다.


Anam evə gələn kimi ev işləri görməyə başlayır.

제 어머니는 집에 돌아오시지마자 집안일을 하시기 시작하십니다.


Axı evi səliqəyə salmaq, xörək bişirmək lazımdır.

알다시피 집을 깨끗하게 정리하고, 음식을 요리해야 합니다.


Mən anama kömək edirəm.

저는 어머니를 돕습니다.


Düzünü deyim ki, tez yoruluram.

솔직히 말하자면, 저는 금방 지칩니다.


Anam isə heç yorulmaq bilmir.

제 어머니의 경우 전혀 지칠 줄을 모릅니다.


Axşam saat 6-da atam işdən qayıdır.

저녁 6시에 제 아버지게 일에서 돌아오십니다.


Biz birlikdə şam yeməyi yeyirik.

우리들은 다함께 저녁을 먹습니다.


Yeməkdən sonra biz istirahət edir, qəzət-jurnal oxuyur, televizora baxırıq.

식사 후 우리들은 휴식을 취하고, 신문과 잡지를 읽고, TV를 봅니다.


=====


Bu hekayəni söyləyən kimdir?

이 이야기를 이야기하는 사람은 누구니?


Balaca qızın anası nəçidir?

어린 소녀의 어머니 직업은 무엇이니?


Sən evdə anana necə kömək edirsən?

너는 집에서 네 어머니를 어떻게 도와드리니?


səbirli 자제하는, 차분한, 절제하는, 인내심 있는, 감정을 드러내지 않는


=====


Kəndimiz dağlar qoynunda, şəfalı bir yerdə yerləşir.

저희들의 마을은 산속에, 건강에 좋은 곳에 위치해 있습니다.


Onun hər tərəfi meşədir.

그것의 모든 주변은 숲입니다.


Cənub tərəfindən böyük bir çay axır.

남쪽에서부터 커다란 강 하나가 흐릅니다.


İndi kəndimiz çox böyümüşdür.

현재 우리들의 마을은 매우 커졌습니다.


Kəndlilər geniş və işıqlı evlərdə yaşayırlar.

마을 주민들은 넓고 밝은 집들에서 살고 있습니다.


Kənddə ən yaraşıqlı bina məktəb binasıdır.

마을에서 가장 아름다운 건물은 학교 건물입니다.


Məktəbin böyük həyəti, təcrübə sahəsi, idman meydançası vardır.

학교에는 커다란 정원, 실험 구역, 운동장이 있습니다.


Onun yaxınlığında uşaq bağçası və mədəniyyət evi tikilmişdir.

그것 지척에는 놀이터와 문화센터가 세워졌습니다.


Kəndimizə çoxlu qonaq gəlir.

우리들의 마을에 많은 방문객들이 옵니다.


Onlar kəndimizi çox tərifləyirlər.

그들은 우리들의 마을을 매우 칭찬합니다.


Mən kəndimizi çox sevirəm.

저는 저희들의 마을을 매우 사랑합니다.


yadda saxlamaq 배우다, 기억하다 xidmətində durmaq 복무하다, 종사하다 şəfalı 치유력이 있는, 건강에 좋은, 유익한, 이로운


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요