우즈베키스탄 우즈베크어 O'zbek tili (러시아 학교) - 7학년 33 세계 7대 불가사의


Dunyoning yetti mo'jizasi haqida

세계의 7개 기적에 대해


Odamlar qadimda o'zlari "dunyoning yetti mo'jizasi" deya nom bergan inshootlarning qachonlardir yo'q bo'lib ketishiga ishonishi, albatta, qiyin bo'lgan.

사람들이 옛날에 자신들이 "세계 7대 기적"이라는 이름을 붙인 건물들의 언젠가 사라져버렸음을 믿는 것은 물론 어려웠습니다.


Aslida esa ularning barisi, faqat bittasini istisno qilganda, bu dunyodan ko'chini ko'targaniga ancha bo'ldi!

실제로는 그것들의 전부, 오직 하나를 제외하고는, 이 세상으로부터 사라져 버린지 오래되었습니다.


Bizning zamonamizga qadar yetib kelgan mo'jizalardan yagonasi va ular orasida oldin tilga olinadigani Misrdagi Xeops ehromidir.

우리들의 시대에까지 남아 온 기적들로부터 오직 하나, 그리고 그것들 사이에서 전술한 이집트에 있는 쿠푸왕 피라미드입니다.


Bundan qariyb 5000 yil muqaddam qurilgan bu inshoot fir'avn va uning zavjasi dafn etilgan joy sanaladi.

지금으로 부터 약 5000년 전 지어진 이 건물은 파라오와 그의 아내가 매장된 장소입니다.


Hozirgi Iroq o'rnida bo'lgan Bobil osmabog'lari dunyoning ikkinchi mo'jizasi hisoblanadi.

오늘날 이라크 자리에 있던 바빌론 공중정원은 세계에서 두 번째 기적입니다.


Ularni miloddan qariyb 600 yil avval mashhur podsho Navuxodonosorning hukmiga binoan bunyod etganlar.

그것들을 기원전 600년경에 유명한 지배자 네브가드네자르 2세의 통치에 따라 지어졌습니다.


Balandligi 100 m bo'lgan, g'ishtdan terilgan ushbu devorlar hozirda vayronalar uyumiga aylanib qolgan.

높이는 100미터, 벽돌로 만들어진 이 벽들은 지금 폐허들 더미로 몰락해 버렸습니다.


Yunon haykaltaroshi Fidiy tomonidan Olimpiya (Yunoniston) shahrida yaratilgan Zevs haykali dunyoning uchinchi mo'jizasi deb e'tirof etilgan.

그리스 조각가 피디가 올림피야 (그리스) 시에 만든 제우스 상은 세계에서 세 번째 기적이라 알려졌습니다.


U oltin libosga burkangan 12 metr balandlikka ega bo'lib, Zevsning tanasi fil suyagidan tarashlangan, ko'zlari esa qimmatbaho toshlardan tarkib toptirilgan edi.

그것은 황금 옷을 휘감은 12미터 높이였고, 제우스의 몸은 상아로 깎아 만들어졌고, 눈들은 매우 비싼 돌들로 구성되어 있었습니다.


Haykal bizga qadar yetib kelmagan.

동상은 현재까지 전해지지 않았습니다.


Turkiya hududida joylashgan Efesdagi iloha Diana ibodatxonasi - to'rtinchi mo'jiza.

터키 영토에 있는 에페스에 있는 디아나 여신 신전이 네 번째 기적입니다.


Qoyatoshlardan ishlangan 18 metrli ustunlar tomni suyab turar, butxona ichida esa yunon musavvirlarining eng sara asarlari joylashtirilgan edi.

바위들로 만들어진 18미터 높이의 기둥은 지붕을 받치며 서 있었고, 예배당 안에는 그리스 화가들의 가장 훌륭한 작품들이 배치되어 있었습니다.


Miloddan avvalgi 262-yilda bostirib kelgan gotlar unga o't qo'yishgan.

기원전 262년에 침략해온 고트들이 그것을 불질렀습니다.


Hozirgi Turkiya hududidagi Galikarnas shahrida miloddan avvalgi 353-yilda vafot etgan podshoh Mavzolning xilxonasi dunyoning beshinchi mo'jizasi bo'lib qoldi.

현재 터키 영토에 있는 할리카르나소스시에 있는 기원전 353년에 죽은 지배자 마우솔의 묘소는 세계의 5번째 기적이 되었습니다.


Inshoot shu qadar dabdabali bo'lgan va hashamatiga yarasha qimmatga tushgan ediki, biz bugun dabdabali bezatilgan xilxonalarni mavzoley deb ataymiz.

건물은 그토록 매우 호화스러웠으며, 화려함에 따라 가치가 매겨졌습니다, 우리는 오늘 화려하게 장식된 묘소를 '마우솔레이'라고 명명합니다.


Quyosh ilohi Geliosning bronzadan ishlangan Koloss Rodosskiy degan haykali dunyoning oltinchi mo'jizasi edi.

태양신 헬리오스의 구리로 만든 콜로스 로도스키 라는 동상은 세계의 6번째 기적입니다.


Bo'yi 32 m bo'lgan bu haykal Rodoss orolida o'rnatilgan.

높이가 32미터인 이 동상은 로도스 섬에 설치되었습니다.


Miloddan avvalgi 224-yildagi zilzila uni buzib yuborgan edi.

기원전 224년 지진이 그것을 파괴했습니다.


Forosdagi mayoq dunyoning yettinchi, oxirgi mo'jizasi sanaladi.

파로스에 있는 등대는 세계의 7번째, 마지막 기적입니다.


Uning qurilishi taxminan miloddan avvalgi 283-yilda Misr sohillaridan uzoq bo'lmagan Foros orolida boshlanadi.

그것의 건설은 대략 기원전 283년 이집트 해변에서 멀지 않은 파로스 섬에서 시작되었습니다.


Mayoq deyarli 180 m balandlikda bo'lgan, tepasida esa, kemalarga bandargoh yo'lini ko'rsatib turuvchi mash'ala lang'illab turgan deb hisoblashadi.

등대는 대약 180 미터 높이였고, 그것의 위를 말하자면, 배들에게 부두로 인도하는 길을 보여주는 횃불이 타고 있었다고 합니다.


Mayoq shu'lasi, u zilzila oqibatida vayron bo'lguniga qadar, 1500 yildan ortiq xizmat qilgan.

등대의 위용은, 그것이 지진으로 결국 파괴될 때까지, 1500년 넘게 일했습니다.


iloha 여신 ibodatxona 신전 istisno 제외, 예외 istisno qilganda ~는 예외로 하고, ~를 제외하고, ~외에는 yagona 오직, 단지, ~만 ko'chini ko'tarmoq 짐과 함께 다른 곳으로 옮기다, 이사가다 oldin tilga olinmoq 앞서 말하다, 전술하다 ehrom 피라미드 muqaddam (시간) ~전 zavja 아내 terilmoq 모여지다, 모이다 vayrona 폐허, 파산, 몰락 uyum 더미, 수풀 tarashlamoq ~를 정돈하다, 손질하다, 깎아 다듬다, ~의 끝을 자르다 ustun 기둥 suyamoq 지지하다, 받치다 butxona 예배실 musavvir 화가 sara 우선 무엇보다도, 첫째로 joylashtirmoq 배치시키다 bostirmoq 침략하다, 정복하다 o't qo'ymoq 불에 타다 dabdabali 매우 화려한, 매우 호화스러운 yarasha ~에 따라서, ~에 응해서 xilxona (죽기 전에 미리 만든) 묘소 sohil 연안, 해변 mayoq 등대 bandargoh 부두, 항구 mash'al 횃불, 길잡이등 lang'illamoq 불에 타다 shu'la 광채, 영광, 위용


- '동사어간+gan+인칭접사+ga ancha bo'lmoq'은 '~한 지 꽤 되었다'라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요