Kitabi - Dədə Qorqud

데데 코르쿠트의 서


"Kitabi - Dədə Qorqud" Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsidir.

"데데 코르쿠트의 서'는 아제르바이잔어와 문학에서 가장 오래된 글로 적힌 기념물입니다.


Bu dastan V-Vİİ əsrlərdə və ondan əvvəllərdə Azərbaycanda baş verən hadisələrlə səsləşir.

이 서사시는 5~7세기에, 그리고 그보다 이전 시기에 아제르바이잔에서 일어난 사건들을 이야기합니다.


"Kitabi - Dədə Qorqud" 12 boydan ibarətdir.

'데데 코르쿠트의 서'는 12장으로 구성되어 있습니다.


Dastanda xalqımızın qəhrəman tarixi keçmişi, yadelli basqınçılarla mübarizəsi öz əksini tapmışdır.

서사시에는 우리 민족의 영웅의 역사의 흐름, 외국의 침략자들과의 싸움이 생생하게 보여지고 있습니다.


Vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq motivləri "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanının əsas qayəsidir.

애국심과 용맹성의 주제는 '데데 코르쿠트의 서' 서사시의 기본적인 이상입니다.


"Kitabi - Dədə Qorqud" dastanında həm yaşlı (Qazan xan, Dirsə xan, Qazılıq Qoca, Bəkil, Qaragünə və b.) həm də gənc (Beyrək, Basat, Buğac, Uruz, Qanturalı, Qarabudaq, Əmran və b.) nəslə məxsus qəhrəmanlardan söhbət açılır.

'데데 코르쿠트의 서' 서사시는 노인 (카잔 칸, 디르세 칸, 카즐륵 노파, 베킬, 카라귀네 및 그 외)과 젊은이 (베이렉, 바사트, 부구즈, 우루즈, 칸투랄르, 카라부닥, 엠란 및 그 외) 세대와 더불어 특별한 영웅들을 토대로 이야기됩니다.


Dastanda gənclərə daha geniş yer verilir.

서사시에서 젊은이들에게 더 많은 분량이 주어집니다.


El adətinə görə, cavanlara gəhrəmanlıq göstərməyincə ad verilmir.

전통에 의하면, 소년들에게 영웅심을 보여주는 것에 이름을 부여합니다.


Dədə Qorqud gəlir, gəncin qəhrəmanlıqlarını sayır və ona ad qoyur.

데데 코르쿠트가 등장하고, 젊은이의 용맹함을 인정하고 그것에 칭호를 붙입니다.


Bu gənclər doğma yurdlarını basqınçılardan qorumaq naminə hər cür fədakarlığa hazır igidlərdir.

이 청년들은 조국을 침략자들로부터 지키기 위해서 다양한 자기 희생을 준비한 용감한 자들입니다.


Oğuz igidləri qəsbkar deyillər, özgə torpaqlarında gözləri yoxdur, müharibənin və qan tökülməsinin əleyhinədirlər.

오구즈의 용사들은 착취자가 아니고, 다른 땅들에서 눈길을 주지 않고, 전쟁과 피를 흘리는 것에 부정적인 사람들입니다.


Buradakı qadınlar da igidlikdə, mərdilikdə kişilərdən geri qalmır, onlarla çiyin-çiyinə hünər göstərirlər.

여기 있는 왕들도 용맹성과 너그러움에서 사람들보다 뒤쳐지지 않고, 그들과 함께 마찬가지로 용기를 보여줍니다.


Burla Xatun, Banuçiçək, Selcan xatun və başqaları namuslu, tədbirli, ağıllı, təmkinli və dözümlüdürlər.

부를라 하툰, 바누치첵, 셀잔 하툰 및 다른 사람들은 순수하고, 신중하고, 현명하고, 자제력 있고, 관대한 사람들입니다.


"Kitabi - Dədə Qorqud"da ata-anaya, ağsaqqallara hörmət, dostluq, sədaqət kimi xalqımıza xas olan mənəvi sifətlər tərənnüm olunur.

'데데 코르쿠트의 서'로 부모를 향한, 조상을 향한 존경, 우정, 충성 같은 우리 민족에게 어울리는 무형의 형태들은 찬양되고 있습니다.


Ana surəti Vətən rəmzi kimi ümumiləşdirilir, Tanrı haqqı kimi qiymətləndirilir.

그것은 어머니의 형상인 조국의 상징처럼 일반화되어지고, 천부인권처럼 높이 평가됩니다.


Dastanlarda eyni zamanda xəyanət, həsəd, qorxaqlıq, fərarilik və s. kimi mənfur sifətlər kəskin tənqid edilir.

서사시에 있는 바로 그 시대에서 배신, 원한, 비겁함, 변절과 그 외 것들처럼 혐오스러운 형태들은 격하게 비난당합니다.


"Kitabi - Dədə Qorqud" Azərbaycan dilinin tarixini öyrənmək baxımından zəngin mənbədir.

'데데 코르쿠트의 서'는 아제르바이잔어의 역사를 공부하는 관점에서 보면 풍부한 소스입니다.


Bu dastanın motivləri əsasında Nəbi Xəzri poema, Anar kinodastan yazmış, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında ikiseriyalı bədii film çəkilmişdir.

이 서사시의 모티브들을 토대로 네비 헤즈리가 시를, 아나르가 영화 시나리오를 썼고, '아제르바이잔필름' 영화제작사에서 2부작 예술 영화를 촬영했습니다.


2003-cü ildə Azərbaycanda "Kitabi - Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyi keçirilmişdir.

2003년에 아제르바이잔에서는 '데데 코르쿠트의 서' 1300주년 기념제가 거행되었습니다.


dastan 설화, 서사시 səsləşmək 부르다, 이야기하다 basqınçı 침략자, 산적, 강도 öz əksini tapmaq 표현되다, 보여지다, 나타내다, 생생히 보여지다 əks olunmaq 표현되다, 보여지다, 나타내다, 생생히 보여지다 ifadə etmək 구현하다, 흉내내다 motiv 주제 qayə 이상 söhbət açmaq (특정한 사람, 사물에 대해) 이야기하다, 의견을 교환하기 시작하다 mübadilə 교환 naminə ~를 위하여, ~의 이익을 위하여 qəsbkar 강탈자, 횡령자, 점령자 əleyhinə 부정적인, 반대하는 çiyin-çiyin 함께, 나란히, 동등하게, 마찬가지로 tədbirli 신중한 təmkinli 자제력 있는 xas olmaq 합병하다, 적절하다, 부합하다 xas 고유의, 고질적인, 내재하는, 적절한, 적합한 tərənnüm 칭찬, 찬사, 찬양 tərənnüm etmək 칭찬하다, 찬양하다 surət 형상, 모형, 기록 ümumiləşdirmək 일반화하다, 결부시키다, 통합하다 xəyanət 배신, 배반, 반역 həsəd 원한 qorxaqlıq 비겁함 fərarilik 변절 mənfur 역겨운, 구역질나는, 저주받은, 혐오스러운 kəskin 불안한, 극심한, 날카로운 tənqid 견책, 비난, 혹평 baxım 보기, 보는 것, 시선, 관점, 생각 bir baxımda 어느 시각에서 yubiley 기념일, 기념제 əsasında ~를 토대로, 기초로 kinodastan 시나리오 kinostudiya 영화제작사 ikiseriyalı 2부작의 ikiseriyalı 2부작 seriyalı 연속극


- 'mAk 동명사 naminə' 는 '~하기 위해서'라는 의미다. '명사 naminə'는 '~를 위해서'라는 뜻이며, '~의 이름으로'라고 번역할 수 있다.

- '탈격 baxımından' 은 '~의 관점에서 보면' 이라는 의미다.


=====


"Kitabi - Dədə Qorqud" neçə boydan ibarətdir?

'데데 코르쿠트의 서'는 몇 장으로 구성되어 있나요?


"Dədə Qorqud" dastanında nədən danışılır?

데데 코르쿠트 서사시에서 어떤 것이 이야기되고 있나요?


Dədə Qorqud kimdir?

데데 코르쿠트는 누구인가요?


Oğuz gənclərinin hansı xüsusiyyəti vardı?

오구즈는 청년들 중 어떤 특징이 있었나요?


"Dədə Qorqud" bədii filminə tamaşa etmişsinizmi?

여러분은 '데데 코르쿠트' 예술 영화를 본 적이 있나요?


Film barədə danışın.

영화에 관해 이야기하세요.


Dədə Qorqud haqqında bildiklərinizi danışın.

데데 코르쿠트에 대해 여러분이 아는 것을 이야기하세요.


xüsusiyyət 특징


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요