Maksim Qorki

막심 고리키


Maksim Qorki Azərbaycan yazıçılarının yaxın dostu və köməkçisi idi.

막심 고리키는 아제르바이잔 작가들의 가까운 친구이자 조력자였습니다.


O, Azərbaycan yazıçıları ilə görüşür, faydalı məsləhətlər verirdi.

그는 아제르바이잔 작가들과 만나고, 유용한 조언들을 주고 있었습니다.


Maksim Qorki üç dəfə Azərbaycana gəlmişdir.

막심 고리키는 세 번 아제르바이잔에 왔습니다.


O, Bakıya birinci dəfə min səkkiz yüz doxsan ikinci, ikinci dəfə min səkkiz yüz doxsan yeddinci, üçüncü dəfə min doqquz yüz iyirmi səkkizinci ildə gəlmişdi.

그는 바쿠에 첫 번째로 1892년, 두 번째로 1897년, 세 번째로 1928년에 왔습니다.


Maksim Qorki üçüncü dəfə Bakıya gələrkən heç kimə xəbər verməmişdi.

막심 고리키가 세 번째 바쿠에 올 때 그 누구에게도 알리지 않았습니다.


Ona görə də Bakı vağzalında onu qarşılayan olmadı.

그 때문에 바쿠 기차역에 그를 맞이한 사람은 없었습니다.


Yalnız bir fəhlə perronda ona yaxınlaşıb dedi:

오직 한 노동자만이 플랫폼에서 그에게 다가와 말했습니다.


- Siz Maksim Qorkiyə çox oxşayırsınız.

"당신은 막심 고리키와 매우 닮았군요.


Tanımayan adamlar sizi Maksim Qorki hesab edə bilərlər.

모르는 사람들은 당신을 막심 고리키라고 여길 수 있겠어요."


Bu sözləri eşidən Maksim Qorki tanışlıq verir və həmin fəhlə ilə xeyli söhbət edir.

이 말을 들은 막심 고리키는 자신이 누구인지 알려주고, 그 노동자와 많은 대화를 나눕니다.


Sonra o, keçmiş tanışlarından birinə zəng vurur və Bakıya gəldiyini bildirir.

이후, 그는 과거부터 알던 지인들 중 하나에게 전화를 걸었고, 자신이 바쿠에 왔음을 알립니다.


Görüş zamanı tanışlar, dostlar Maksim Qorkidən soruşurlar:

그들이 만났을 때, 지인들과 친구들은 막심 고리키에게 물어봅니다.


- Siz Bakıya gələndə nə üçün əvvəlcədən xəbər verməmişsiniz?

"당신은 바쿠에 올 때 왜 미리 소식을 알리지 않았나요?


Biz hazırlaşardıq, sizi daha yaxşı qarşılayardıq.

우리들은 준비했을테고, 당신을 더 좋게 맞이했을텐데요."


Maksim Qorki gülür və dostlara belə cavab verir:

막심 고리키는 웃고, 친구들에게 이렇게 대답합니다.


- Mən ürəkdən sevidiyim Bakıya gəlmişəm.

"저는 진심으로 내가 사랑하는 바쿠에 왔어요.


Belə yaxşıdır.

그걸로 충분해요."


köməkçi 조력자, 협력자 perron 플랫폼 tanışlıq vermək 자신이 누구인지 알려주다


=====


Maksim Qorki neçə dəfə Azərbaycana gəlmişdi?

막심 고리키는 몇 번 아제르바이잔에 왔나요?


Qorki Bakıya birinci dəfə neçənci ildə gəlmişdi?

고리키는 바쿠에 몇 년도에 처음 왔나요?


İkinci dəfə neçənci ildə gəlmişdi?

그는 두 번째는 몇 년도에 왔나요?


Bəs üçüncü dəfə neçənci ildə gəlmişdi?

그러면 그는 세 번째는 몇 년도에 왔나요?


Bir fəhlə perronda onunla necə tanış oldu?

노동자는 플랫폼에서 그와 어떻게 만났나요?


Görüş zamanı Qorkidən nə soruşdular?

그들은 만났을 때 고리키에게 무엇을 물어보았나요?


Qorki onlara nə cavab verdi?

고리키는 그들에게 뭐라고 대답했나요?


=====


Nina Karnauxova bu gün riyaziyyatdan verilən misalları həll etməmişdi.

니나 카르나우코바는 오늘 산수 시간에 주어진 문제를 풀지 못했습니다.


Ona görə də məktəbə getmək istəmirdi.

그것 때문에 그녀는 학교에 가고 싶지 않았습니다.


Anasi isə bunu bilmirdi.

그녀의 어머니는 그것을 모르고 있었습니다.


Nina qorxurdu ki, dərsə getməsə, anası onu danlayacaq.

니나는 학교에 가지 않으면 그녀의 어머니가 그녀를 야단칠 것이 두려웠습니다.


Ona görə də o, çantasını götürüb yola düşdü.

그 때문에 그녀는 가방을 들고 길을 나섰습니다.


Bir çəmənlikdə çantasını ağacın altında gizlədib kəpənək tutmağa qaçdı.

그녀는 한 풀밭에서 가방을 나무 아래에 숨기고 나비를 잡기 위해 뛰었습니다.


Burada bir oğlan da vardı.

여기에 한 소년도 있었습니다.


Nina kəpənək dalınca qaçarkən oğlana toxundu.

니나는 나비 때문에 달릴 때 소년과 뒤엉켰습니다.


Oğlanın əlində "Əlifba" kitabı və dəftər vardı.

소년의 손에는 '철자책'과 공책이 있었습니다.


Nina uşaqdan üzr istəmək əvəzinə dedi:

니나는 소년에게 사과하는 대신 말했습니다.


- Eyib olsun, indidən ananı və məktəbi aldadırsan?

"부끄러운 줄 알아, 아직도 어머니와 학교를 속이고 있니?


Nə üçün məktəbə getmirsən?

너는 왜 학교에 안 가고 있어?"


- Aldatmıram, bacı.

"저는 속이지 않았어요, 누나.


Qabaqda it var, getməyə qorxuram!

앞에 개가 있는데, 저는 가기 무서워요!"


Nina oğlanı məktəbə tərəf apardı.

니나는 소년을 학교로 데려갔습니다.


Lakin utandığından öz kitablarını götürə bilmədi.

그러나 부끄러워서 자신의 책들을 들 수 없었습니다.


Onlar xeyli getdilər.

그들은 잘 갔습니다.


Nina geri qayıdıb öz çantasını götürdü.

니나는 다시 돌아가서 자신의 가방을 집어들었습니다.


Lakin artıq gec idi, dərs başlamışdı.

그러나 이제 늦었고, 수업은 시작되어버린 상태였습니다.


O bu işdən peşman oldu, vicdan əzabı çəkdi, ağladı.

그녀는 이 일로 인해 후회했고, 자책감을 느꼈고, 울었습니다.


indidən 여태, 아직도 vicdan 솔직함, 정직 əzab 극도의 고통, 고문 vicdan əzabı 회한, 후회, 자책감


=====


Nina nə üçün məktəbə getmək istəmirdi?

니나는 왜 학교에 가고 싶지 않았나요?


Nina çəməndə kimə rast gəldi?

니나는 들판에서 누구와 조우했나요?


O, uşağı nə üçün danladı?

그녀는 아이를 왜 꾸짖었나요?


Nina nə üçün ağladı?

니나는 왜 울었나요?


Siz Ninanın hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz?

여러분은 니나의 행동을 어째서 높이 평가하나요?


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요