아제르바이잔 아제리어 교과서 Azərbaycan dili (러시아 학교) - 6학년 28 2차세계대전 영웅 해지 아슬라노프


Akademik Mustafa Topçubaşov

학술회 위원 무스타파 톱추바쇼프


Akademik Mustafa Topçubaşov dünyada görkəmli tibb alimi kimi məşhurdur.

학술회 위원인 무스타파 톱추바쇼프는 세계에서 뛰어난 의학자로 유명합니다.


Mustafa Topçubaşov İkinci Dünya müharibəsi illərində gərgin və səmərəli işləmiş, minlərlə əsgər və zabiti sağaltmışdır.

무스타파 톱추바쇼프는 제2차 세계대전 시기에 고통스럽고 합리적으로 일했고, 수천 명의 병사와 장교들을 치료했습니다.


Ən ağır yaralılar professor Topçubaşovun əllərindən şəfa tapıb, yenidən mübarizə meydanına qayıtmışlar.

가장 상태가 나쁜 부상자들은 톱추바쇼프 교수의 손에 의해 치료되어서, 다시 전장으로 돌아갔습니다.


Yaralılar bu humanist cərrahı "Avitsena", "Böyük loğman" deyə çağırırdılar.

부상자들은 이 인본주의적인 외과의사를 "Avitsena", "Böyük loğman" 라고 불렀습니다.


Mustafa Topçubaşov müharibədən sonrakı illərdə də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.

무스타파 톱추바쇼프는 전쟁 후에도 몇년 간 합리적인 호라동을 보여주었습니다.


O, səksən illik ömrünün altımış ilini insanların sağlamlığına həsr etmişdir.

그는 80년 인생 중 60년을 사람들의 건강에 바쳤습니다.


Qədirbilən xalqımız görkəmli alim oğlunu sevir və qəlbində yaşadır.

감사를 아는 우리 민족은 훌륭한 학자의 자손을 사랑하고, 가슴 속에 살 게 합니다.


akademik 학술회위원 tibb 의학의, 의료의 səmərəli 합리적인 zabit 장교 şəfa 치료, 치유 şəfa tapmaq 치료되다, 치유되다 şəfa vermək 치료하다, 치유시키다 cərrah 외과의, 외과 의사 qədirbilən 고마워하는 사람, 고마워하는, 감사하는, 고마워할 줄 아는 loğman 의사 qəlbində yaşatmaq 마음속에 간직하다, 기억하다


=====


General Həzi Aslanov

해지 아슬라노프 장군


Həzi Aslanov Azərbaycanın gözəl guşələrindən olan Lənkəranda doğulmuşdur.

해지 아슬라노프는 아제르바이잔의 아름다운 지역 중 하나인 랜캐란에서 태어났습니다.


O hələ uşaqlıqdan hərbi işi çox sevirdi.

그는 이미 유년기부터 군사를 매우 좋아했습니다.


O, 15 yaşında Bakıda hərbi hazırlıq məktəbinə daxil olmuşdu.

그는 15살에 바쿠에서 군사 훈련 학교에 입학했습니다.


Balaca Həzi bütün dərslərdən "5" qiymət alırdı.

어린 해지는 모든 수업으로부터 5점을 받았습니다.


O, hərbi intizama həmişə riayət edirdi.

그는 군사 규율에 항상 복종했습니다.


Bakı hərbi hazırlıq məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirən Həzi Aslanov Leninqrada - hərbi akademiyaya göndərildi.

바쿠 군사 훈련 학교를 만족스럽게 끝낸 해지 아슬라노프는 레닌그라드에서 군사 학교로 파견되었습니다.


O, burada yorulmadan hərbi biliklərə yiyələnir və rus dilini öyrənirdi.

그는 여기에서 지치지 않고 군사 지식들을 획득하고 러시아어를 배웠습니다.


Hərbi Akademiyanı qurtaran Həzi Aslanov Böyük Vətən müharibəsində ilk günlərdən iştirak etmişdir.

군사 학교를 졸업한 해지 아슬라노프는 위대한 조국 전쟁에서 전쟁 초기부터 참전했습니다.


Həzi Aslanov tank qoşun hissələrinin komandiri idi.

해지 아슬라노프는 기갑군 부대들의 사령관이었습니다.


O, Moskvanı müdafiə edərkən böyük şöhrət qazanmışdı.

그는 모스크바를 방어하면서 큰 명성을 획득했습니다.


Alman faşistləri Moskva ətrafında darmadağın edildikdən sonra komandanlıq Həzi Aslanovu qəhrəman tankçıları ilə birlikdə Cənub cəbhəsinə - Stalinqrada göndərdi.

독일 파시스트들을 모스크바 주변에서 격파한 후 지휘부는 해지 아슬라노프를 영웅적인 기갑병들과 함께 남부 전선 - 스탈린그라드로 보냈습니다.


Göstərdiyi igidliyə görə Həzi Aslanova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verildi.

그가 보여준 영웅적 행위로 인해 해지 아슬라노프에게 소비에트 연방 영웅 칭호가 수여되었습니다.


Həzi Aslanov Böyük Vətən müharibəsində alman faşistlərinə qarşı mərdliklə vuruşduğuna görə dəfələrlə təşəkkür almışdır.

해지 아슬라노프는 위대한 조국 수호 전쟁에서 독일 파시스트들에 대항해 용감하게 싸운 것 때문에 수 차례 감사를 받았습니다.


Göstərdiyi misilsiz xidmətləri nəzərə alan dövlət onu 14 orden və medalla təltif etmişdir.

그가 보여준 타의 추종을 불허하는 헌신들을 고려한 국가는 그를 14개의 훈장과 메달을 부여했습니다.


1945-ci il idi.

1945년이었습니다.


Müharibənin qurtarmasına az qalırdı.

전쟁 종결까지 얼마 안 남았습니다.


Sovet qoşunları düşməni onun öz torpağında məhv edirdi.

소련군은 적을 적들 자신의 영토에서 타도하고 있었습니다.


Belə qızğın döyüşlərin birində Azərbaycan xalqının igid oğlu, tank qoşunları qvardiya general-mayoru Həzi Aslanov qəhrəmancasına həlak oldu.

이렇게 격렬한 전투들 중에서 아제르바이잔 민족의 용감한 아들, 기갑부대들의 친위대 소장인 해지 아슬라노프는 장렬하게 전사했습니다.


Həzi Aslanova ölümündən sonra ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilmişdir.

해지 아슬라노프에게 그의 사후 2차례에 걸쳐 소비에트 연방 영웅 칭호가 수여되었습니다.


Xalqımız onu böyük kədərlə Bakıda dəfn etdi.

우리 민족은 그를 큰 시련과 함께 바쿠에 매장했습니다.


Onun əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.

그의 사랑스러운 기억은 우리들의 마음에서 항상 살고 있을 것입니다.


hərbi işi 군사 riayət 유지, 준수 riayət etmək 복종하다, 따르다, 시키는 대로 하다 müvəffəqiyyət 성취, 달성, 진보, 성공, 행운, 행복 müvəffəqiyyətlə 행복스럽게, 만족스럽게 komandir 지휘관, 사령관 darmadağın 완패, 궤멸 darmadağın etmək 방해하다, 지장을 주다, 압도하다, 휩싸다, 격파하다 komandanlıq 지휘관 ittifaq 연방 misilsiz 타의 추종을 불허하는, 무적의 nəzərə almaq 주의를 기울이다, 고려하다 orden 순서, 장식, 훈장 təltif 수상, 장식 təltif etmək 수여하다, 부여하다, 장식하다 qızğın 광분한, 광란한, 기백이 넘치는, 활발한 qvardiya 친위대 general mayor (general-mayor)소장 qəhrəmancasına 장렬하게


=====


Həzi Aslanov kimdir?

해지 아슬라노프는 누구입니까?


Onun uşaqlıq və gənclik illəri necə keçmişdir?

그는 유년기와 청년기는 어떻게 보냈나요?


Həzi Aslanovun döyüş yolu necə olmuşdur?

해지 아슬라노프의 전투 진행은 어땠나요?


O, harada və neçənci ildə həlak olmuşdur?

그는 어디에서, 그리고 몇 년도에 사망했나요?


Həzi Aslanov haqqında hansı filmə baxımışsınız?

여러분은 해지 아슬라노프에 관한 어떤영화를 보았나요?


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요