아제르바이잔 아제르바이잔어 교과서 Azərbaycan dili (러시아 학교) - 6학년 34 전해지지 않은 편지


Məktub yetişmədi

편지는 도달하지 못했습니다.


Soyuq bir qış günü idi.

어느 추운 겨울날이었습니다.


Varlılar qalın paltar geyib şəhərin küçələrində gəzirdilər.

부자들은 두꺼운 옷을 입고 도시의 거리에서 돌아다니고 있었습니다.


Yoxsulların isə əl-ayaqları donurdu.

가난한 사람들은 손발이 얼고 있었습니다.


İrandan Bakıya işləməyə gəlmiş Qurban donmuş halda Molla Fərzəlinin yanında oturmuşdu.

이란에서 바쿠로 일하러 온 구르반은 얼어붙은 상태로 몰라 페르젤리 곁에 앉았습니다.


- Molla, mənə bir məktub yaz.

"몰라, 제게 편지 한 통을 써 줘요.


Yaz ki, Anaxanım və Məmiş necədirlər?

'아나하늠과 메미쉬는 잘 지내나요?'라고 써줘요.


Sonra yaz ki mən birtəhər dolanıram.

그 다음에 '나는 어떻게든 해내고 있어'라고 적어줘요.


Qazandığım qəpikləri onlara göndərirəm...

'내가 모은 돈은 그들에게 보낼께...


Molla Qulamhüseynə də salam yaz.

몰라 굴람휘세인에게도 인사를'이라고 적어주세요.


Yaz ki, mən gələnə gədər uşaqlardan göz-qulaq olsun.

'내가 올 때까지 아이들을 돌봐줘.'라고 적어줘요.


Qurban məktubu aldı və Molla Fərzəlinin haqqını verdi.

구르반은 편지를 받았고, 몰라 페르젤리에게 돈을 지불했습니다.


Sonra Qulamrzanın yanına getdi ki, məktubu onunla göndərsin.

그 후 그는 편지를 굴람르자에게 갔는데, 그를 통해 보내기 위해서였습니다.


Qulamrza evdə yox idi.

굴람르자는 집에 없었습니다.


Qurban iş yoldaşlarının yanına qayıtdı.

구르반은 동료들 곁으로 돌아왔습니다.


Onların qazdıqları neft quyusu dərinləşirdi.

그들이 파고 있는 유정은 깊어지고 있었습니다.


Quyu dərinləşdikcə ölüm qorxusu artırdı.

구덩이가 깊어질 수록 죽음의 공포가 커져갔습니다.


Quyunun sahibi Hacı Qulu fəhlələrin həyatı ilə maraqlanmırdı.

구덩이 주인인 하즈 굴루는 노동자의 생명을 관심갖지 않았습니다.


- Öləndə ölsünlər, məndən nə gedir!

"죽으려면 죽어, 나랑 무슨 상관이야!


Kaş quyu bol neft verəydi.

제발 구덩이가 엄청난 석유를 줬으면 좋겠어."


Bu zaman Qurban quyunun dibində idi.

이때 구르반은 구덩이 안에 있었습니다.


Birdən quyuda qaz partlayışı oldu.

갑자기 구덩이에서 가스 폭발이 발생했습니다.


Qurban öldü.

구르반은 사망했습니다.


Fəhlə dostları onun cibindən Molla Fərzəlinin yazdığı məktubu tapdılar.

노동자 친구들은 그의 주머니에서 몰라 페르젤리가 쓴 편지를 찾았습니다.


Yazıq Qurbanın yazdığı məktub ailəsinə yetişmədi.

불쌍한 구르반이 쓴 편지는 그의 가족들에게 도달하지 못했습니다.


yoxsul 1. 빈민, 가난한 사람 2. 불쌍한, 가난한, 비참한 birtəhər dolanmaq 어떻게든 살아가다, (문제, 곤경을 헤치며) 살아 나가다, 지내다 göz-qulaq olmaq 돌보다 haqqını vermək 지불하다 dərinləşmək 깊어지다


- '형용사+təhər'는 '약간 그러한', '~처럼' 이라는 의미다. qırmıztəhər rəng 불그스름한 색, 약간 붉은색


- '동사어간+Ay+dİ' 또는 '동사어간+A idi' 는 동사 기원법 과거다. '~했으면 좋겠다'라는 의미다.


=====


Dostlar görüşdülər

친구들이 만났습니다.


Mehdi ilə Aleksey cəbhə dostu idilər.

메흐디와 알렉세이는 전우였습니다.


Onlar Mozdok uğrunda birlikdə vuruşmuşdular.

그들은 모즈도크를 위해 함께 싸웠습니다.


Müharibədən sonra Mehdi ilə Aleksey yazışırdılar.

전쟁 후 메흐디와 알렉세이는 편지를 주고 받았습니다.


Mehdi onu Bakıya qonaq çağırdı.

메흐디는 그를 바쿠로 초대했습니다.


Mayın 9-da Aleksey Bakıya gəldi.

5월 9일에 알렉세이는 바쿠로 왔습니다.


Mehdi onu dəmiryol vağzalında qarşıladı.

메흐디는 그를 기차역에서 맞이했습니다.


Cəhbə dostları qucaqlaşıb öpüşdülər.

전우들은 껴안고 뺨을 맞췄습니다.


Onlar çoxdan görüşməmişdilər.

그들은 매우 오랫동안 만나지 못한 상태였습니다.


Günorta Mehdi Alekseyi Dənizkənarı parka apardı.

낮에 메흐디는 알렉세이를 해변 공원으로 데려갔습니다.


Onlar burada xeyli gəzişdilər.

그들은 여기에서 잘 돌아다녔습니다.


Sonra İçərişəhərə, Şirvanşahlar sarayına, Qız qalasına getdilər.

그 후 그들은 이체리셰헤르, 시르반샤 궁전, 처녀의 탑으로 갔습니다.


Oradan şəhərə tamaşa etdilər.

그들은 거기에서부터 도시를 구경했습니다.


yazışmaq 서로에게 편지를 쓰다, 서신왕래를 하다, 편지를 주고 받다


=====


Kitaba həvəs

책에 대한 관심


Maksim Qorkidən soruşurlar:

사람들이 막심 고리키에게 물어봤습니다.


- Aleksey Maksimoviç, əgər varlı olsaydın nə edərdin?

"알렉세이 막시모비치, 만약 당신이 부자였다면 무엇을 했을까요?"


Qorki cavab verir:

고리키가 대답했습니다.


- Bolluca kitab alardım.

"엄청나게 많은 책을 샀겠죠."


Lakin Aleksey Maksimoviç uşaqlıqda çox yoxsul olmuşdu.

그러나 알렉세이 막시모비치는 유년기에 매우 가난했습니다.


Onun kitab almağa pulu yox idi.

그가 책을 사기에는 돈이 없었습니다.


Aleksey Maksimoviç oxumaq üçün kitabları qonşudan götürürdü.

알렉세이 막시모비치는 독서하기 위해 책을 이웃으로부터 빌리곤 했습니다.


O bu kitabları odun yardığı anbarda və ya çardaqda oxuyurdu.

그는 이 책들을 장작을 때고 있는 창고에서, 또는 다락방에서 읽곤 했습니다.


Bəzən kitab sahibi deyirdi:

가끔 책 주인이 말하곤 했습니다.


- Bax, kitabı səhər qaytarmalısan!

"자, 책을 아침에 되돌려줘야 해!"


Belə olanda Aleksey Maksimoviç gecə durub şam yandırır və səhərə qədər kitab oxuyurdu.

이럴 때 알렉세이 막시모비치는 밤새도록 촛불을 켜고 아침까지 책을 읽곤 했습니다.


Kitab sahibləri Qorkidən oxumaq haqqı alırdılar.

책 주인들은 고리키로부터 대여료를 받곤 했습니다.


Bir dəfə onlardan biri dedi:

한 번은 그들 중 한 명이 말했습니다.


- Borcunu gətirmisənmi?

"너 의무를 잊었냐?"


- Yox, gətirməmişəm...

"아니요, 안 잊었어요..."


- Onda səni məhkəməyə verəcəyəm!

"그러면 너를 재판에 회부할 거야!"


Aleksey Maksimoviç heç yerdən pul tapa bilmədi.

알렉세이 막시모비치는 그 어떤 곳에서도 돈을 구할 수 없었습니다.


Ev sahibi uşağın çox əzab çəkdiyini gördü və soruşdu:

집 주인은 아이가 매우 고통스러워하는 것을 봤고 물어봤습니다.


- Nə var, Peşkov, çox qəmgin görünürsən?

"무슨 일이니, 페슈코프, 너 매우 우울해 보이는구나?"


Peşkov dərdini açıb ona söylədi.

페슈코프는 고민을 그에게 털어놓았습니다.


O, qaşqabağını töküb dedi:

그는 눈살을 찌푸리며 말했습니다.


- Görürsənmi, kitab adamın başına necə bəla gətirir?

"보고 있나요, 책이 사람에게 어떻게 고통을 가져오는지요?"


Aleksey Maksimoviç Qorki belə əziyyətlə oxuyurdu.

알렉세이 막시모비치 고리키는 이렇게 걱정하면서 독서하곤 했습니다.


bolluca 매우 많은, 풍부한 götürmək 빌리다 anbar 저장창고, 창고 qismət 부분, 덩어리 durub-durub 가끔, 종종 məhkəməyə vermək 재판에 회부하다 qaşqabaq (고통 등으로) 인상을 찌푸림, 찡그림, 찌푸림 qaşqabağını tökmək 얼굴을 찡그리다, 눈살을 찌푸리다, 못마땅해하다 gətirmək 느끼게 하다, 강하게 영향을 끼치다


- İb 동부사+durmaq 은 어떤 상황, 상태가 지속되고 있음을 의미한다. 여기에서 durmaq 은 '서다'라는 의미가 아니다.

예) Başımı aşağı dikib durduğum halda, əlimdəki çörək qismətin yumruğumda saxlamağa başladım.

저는 고개를 계속 숙인 상태로, 손에 있는 빵 덩어리를 손아귀로 꽉 쥐기 시작했습니다.


- durub + 동사 형태는 '~하기 시작하다'라는 의미다.

예) Durub qaçmaq istəyirdi. 그는 도망치기 시작하고 싶었습니다.


- az qalsın 동사어간+mİşdİ 는 '~할 뻔 했다'라는 의미다.Kitabın xeyri nədir?

책의 유용함은 무엇인가요?

Qorki nə üçün çoxlu kitab oxuyurdu?

고리키는 왜 많은 책을 읽었나요?

Siz Qorki haqqında nə bilirsiniz?

당신들은 고리키에 대해 무엇을 알고 있나요?


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요