단수 복수 
 1  -(y)am, -(y)əm  -(y)ıq, -(y)ik, -(y)uq, -(y)ük
 2  -san, -sən  -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz
 3  -dır, -dir, -dur, -dür  -dırlar, -dirlər, -durlar, -dürlər

* 참고 사항
1) 일반 회화에서는 복수 2인칭의 접미사가 축약되어 -sız, -siz, -suz, -süz 로 발음되기도 한다.
2) 일반 회화에서는 단수 3인칭의 접미사가 축약되어 -dı, -di, -du, dü 로 발음되기도 한다.
Posted by 히티틀러

댓글을 달아 주세요