아제르바이잔 아제르바이잔어 교과서 Azərbaycan dili (러시아 학교) - 7학년 01 작가 압바스굴루 아가 바크하노프


Abbasqulu ağa Bakixanov

압바스굴루 아가 바크하노프


A.Bakıxanov 1794-cü ildə Bakının Xilə (indiki Əmircan) kəndində zadəgan ailəsində anadan olmuşdur.

압바스굴루 아가 바크하노프는 1794년에 바쿠의 힐레 (현재 에미르잔) 마을에 있는 귀족 가문에서 태어났습니다.


Atası Bakı xanı İkinci Mirzə Məhəmməd onun ən yüksəksəviyyəli təhsil alması üçün hər cür şərait yaratmışdır.

그의 아버지인 바크 하느 이킨지 미르제 메헴메드는 높은 수준의 교육을 획득하기 위해 다양한 환경을 조성했습니다.


Abbasqulu fars və ərəb dillərini, klassik Şərq ədəbiyyatını, ilahiyyatı, Azərbaycan tarixini dərindən öyrənmişdir.

압바스굴루는 페르시아어와 아랍어, 고전 동양 문학, 신학, 아제르바이잔 역사를 깊이 배웠습니다.


1820-ci ildə A.Bakıxanov Qafqaz korpusunda hərbi qulluğa qəbul edilmiş və rus dilini öyrənməyə başlamışdır.

1820년에 압바스굴루 바크하노프는 카프카스 군단에서 군복무를 하기 위해 입대했고, 러시아어를 배우기 시작했습니다.


Nəticədə hərbi tərcüməçi kimi fəaliyyətə başlayan Abbasqulu Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanının dəftərxanasına Şərq dilləri tərcüməçisi təyin olunmuşdur.

그 결과로 군대 통역병으로써 활동하기 시작한 압바스굴루는 카프카즈에 있는 러시아군의 지휘관의 사무실에서 동방 언어들을 번역하는 번역사로 임명되었습니다.


O, bütün ömrü boyu elmi və bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur.

그는 평생에 걸쳐 학문과 문학 창작에서 활동했습니다.


Ən məşhur əsəri 1841-ci ildə yazdığı "Gülüstani - İrəm" adlı tarixi əsəridir.

가장 유명한 저작은 1841년에 집필한 '귈리스탄 - 이렘'이라는 이름의 역사물입니다.


Əsər Azərbaycan tarixşünaslığının inkişafında böyük rol oynamışdır.

저작은 아제르바이잔 역사학의 발전에서 위대한 역할을 했습니다.


"Qüdsi" təxəllüsü ilə yazan Bakıxanov çoxlu maraqlı bədii əsərlər də yazmışdır.

"성스러움" 이라는 필명으로 집필한 바크하노프는 재미있는 문학 작품들도 매우 많이 집필했습니다.


Onun "Kitabi-Əsgəriyyə" hekayəsi Azərbaycan nəsrinin ilk nümunələrindəndir.

그의 '키타비 에스게리예' (전사의 책) 이야기는 아제르바이잔 소설의 초기 사례입니다.


"Nəsihətlər"ində isə çoxlu əxlaqi fikirlər vardır.

'충고들'에서는 매우 많은 도덕적인 생각들이 담겨 있습니다.


Bakıxanovun coğrafi əsərləri də kifayət qədər maraqlıdır.

바크하노프의 지리학 저작들도 충분히 재미있습니다.


Vəzifəsi ilə əlaqədar olaraq bütün Qafqazı qarış-qarış gəzən Bakıxanov hər yerdə tarixi məlumatları toplamaqla bərabər, gördüyü yerlərin coğrafi təsvirini də verirdi.

그의 의무 때문에 카프가스 전역을 샅샅이 돌아다닌 바크하노프는 모든 지역에서 역사적인 정보들을 수집하면서, 그가 목격한 지역들의 지리 묘사도 제공하고 있습니다.


A.Bakıxanovun 1828-ci ildə yazdığı "Qanuni-Qüdsi" əsəri Rusiya ərazisində fars dilinin qrammatikasına həsr edilən ilk əsərdir.

압바스굴루 아가 바크하노프가 1828년에 저술한 '카누니 퀴드시' (성스러운 법) 저작은 러시아 영토에서 페르시아어 문법에 바쳐진 초기 저작물입니다.


O, həm də jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərmişdir.

그는 또한 언론 분야에서도 활동했습니다.


İstedadlı şəxsiyyətin bədii irsi lirik və epik əsərlərdən ibarətdir.

제능있는 인물의 국내 문화 유산은 서정시와 서사시로 구성되어 있습니다.


Şeirlərini təkcə Azərbaycan və fars dillərində deyil, Avropa dillərində də yazmışdır.

그는 그의 시들을 오직 아제르바이잔과 이란어로만이 아니라 유럽 언어로도 지었습니다.


A.Bakıxanov çoxlu təmsil və avtobioqrafik xarakterli əsərlər də yazmışdır.

압바스굴루 아가 바크하노프는 많은 우화와 자서전적인 성격을 가진 저작들도 집필했습니다.


Abbasqulu ağa Bakıxanov 1847-ci ildə Məkkə ziyarəti zamanı vəfat etmiş və Məkkə yaxınlığında dəfn olunmuşdur.

압바스굴루 아가 바크하노프는 1847년에 메카 순례 때 사망했고, 메카 근처에 매장되었습니다.


zadəgan 1. 귀족, 상류계층 2. 귀족의, 상류층의 yüksəksəviyyə 높은 레벨, 높은 수준 yüksəksəviyyəli 높은 레벨의, 높은 수준의 şərait 조건, 환경 şərait yaratmaq 선호하다, 편들다 ilahiyyat 신학 korpus 군단, 부대 hərbi qulluq 병역, 군 복무 dəftərxana 사무실, 집무실 təyin 자질, 속성, 특질 təyin etmək 맡기다, 배정하다, 임명하다, 지명하다 təyin olunmaq 지정되다, 임명되다 yaradıcılıq 창작활동, 창작 tarixşünaslıq 역사학, 역사기록학 rol oynamaq 역할을 맡다, 의미하다, 대표하다 qüdsi 성스러운 əsgəriyyə 군인, 전사 nəsr 소설, 이야기 coğrafi 지리적인, 지리학상의 ilə əlaqədar olaraq ~때문에, ~를 고려해서 qarış-qarış gəzmək 꼼꼼히 돌아다니다, 샅샅이 돌아다니다 qarış-qarış 전부 다, 속속들이, 조심스럽게, 조리있게 jurnalistika 저널리즘, 언론 irsi 1. 문화유산, 과거의 유산 2. 전승되는, 유전되는, 상속되는, 계승되는 epik 서사시 avtobioqrafik 자서전의, 자서전적인 xarakterli 특징이 있는, 특징을 가진, 성향이 있는, 성격을 가진 ziyarət 순례, 여행, 방문


- '명사+ilə əlaqədar olaraq'은 '~때문에', '~로 인해서', '~를 고려해서'라는 의미다.


- '동사원형+la bərabər' 는 '~함과 동시에', '~하면서'라는 의미다.


=====


Abbaqulu ağa Bakıxanov kimdir?

압바스굴로 아가 바크하노프는 누구입니까?


Bakıxanov harada anadan olmuş, uşaqlıq illərini harada keçirmişdir?

바크하노프는 어디에서 태어났고, 유년기를 어디에서 보냈습니까?


Bakıxanovun atası nə üçün Qubaya köçmüşdür?

바크하노프의 아버지는 왜 구바로 이사했습니까?


Bakıxanov hansı dilləri mükəmməl öyrənmişdi?

바크하노프는 어떤 언어들을 완벽히 배웠습니까?


Bakıxanov Şərq ölkələrindən hansıları gəzmişdi?

바크하노프는 동방 국가들 중 어떤 곳들을 돌아다녔습니까?


O, hansı ərəb ölkələrində olmuşdu?

그는 어떤 아랍 국가들에서 있었습니까?


Bakıxanov neçənci ildə və harada vəfat etmişdi?

바크하노프는 몇 년도에, 그리고 어디에서 사망했습니까?


mükəmməl 독보적인, 포괄적인, 철저한, 완전한, 완벽한 qeyri-mükəmməl 불완전한, 부족한, 결함있는


=====


İstirahət hamı üçün lazımdır.

휴식은 모두를 위해 필요합니다.


İnsan istirahət etməsə, iş qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilməz.

인간이 휴식을 취하지 않으면, 업무 능력을 지키고 보호할 수 없습니다.


İstirahət iki cür olur: gündəlik istirahət və uzunmüddətli istirahət.

휴식은 두 종류가 있습니다 - 일상의 휴식과 장기간 휴식입니다.


Gündəlik istirahət dedikdə, nahar fasiləsi zamanı (evdə, işdə, dərsarası fasilələrdə), işdən sonra, axşamlar və iş olmayan günlərdəki istirahət nəzərdə tutulur.

일상의 휴식으로 말하자면, 점심 휴식 시간 (집에서, 직장에서, 수업들 중간의 휴식들에서), 업무 후, 저녁과 일이 없는 날들에 있는 휴식을 의미합니다.


Uzunmüddətli istirahət isə məzuniyyət vaxtı və ya tətil günlərində işçi, qulluqçu və tələbələrin istirahətidir.

장기간의 휴식의 경우 휴가 기간, 그리고 또는 방학에서 노동자, 하수인과 학생들의 휴식입니다.


uzunmüddətli 장기간의 dərsarası 수업 중간의 nəzərdə tutmaq 주장하다, 의미하다, 고려하다, 포함시키다 məzuniyyət 휴가


- 명사+arası 는 '~들 사이에', '~들 중간에'라는 의미다.


Posted by 활활이

댓글을 달아 주세요